Ra mắt CLB “Gia đình phát triển bền vững”

Ngày 19/9, UBND thị trấn Trung Phước tổ chức ra mắt CLB “Gia đình phát triển bền vững” . 

Quang cảnh buổi ra mắt CLB

CLB “Gia đình phát triển bền vững” có 30 thành viên tham, Ban chủ nhiệm 3 thành viên và có quy chế tổ chức, hoạt động cụ thể. Các thành viên trong CLB có nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương để Nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng, chống bạo lực gia đình; trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, con người văn hóa.Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, biểu dương gương người tốt, việc tốt…  

Việc thành lập CLB “Gia đình phát triển bền vững” nhằm tạo sự đoàn kết giữa các thành viên; vận động người dân tham gia phòng, chống bạo lực gia đình; chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nhau cùng phát triển...Từ đó, góp phần giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc; phòng, chống các tệ nạn xã hội; xây dựng "gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc" và  nêu cao tinh thần, trách nhiệm của các thành viên trong công tác phát triển gia đình bền vững trong giai đoạn hiện nay.

Ra mắt CLB “Gia đình phát triển bền vững”.

Tin liên quan