Quyết định 1059 của UBND tỉnh về Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện toàn trình và Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện một phần trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 25/5/2023 UBND tỉnh ban hành Quyết định Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện toàn trình và Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện một phần trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, theo Quyết định này Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện toàn trình gồm 1.078 dịch vụ công (cấp tỉnh: 810 DVC, cấp huyện: 201 DVC, cấp xã: 67 DVC) và Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện một phần gồm 542 dịch vụ công (cấp tỉnh: 517 DVC, cấp huyện: 10 DVC, cấp xã: 15 DVC) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tin liên quan