Nông Sơn: Bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2023.

Ngày 25.5, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2023.

Nông Sơn: Bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2023.

Tham gia lớp tập huấn, các đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa III nhiệm kỳ 2019-2024; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBMT 06 xã, thị trấn,  Ban công tác Mặt trận 29 khu dân cư, tổ dân phố; đội ngũ cộng tác viên nắm bắt dư luận xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã, thị trấn nghiên cứu các chuyên đề về: Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Đổi mới sáng tạo, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường; khẳng định vị thế và khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam”. Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 37 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Chỉ thị 34 của Tỉnh uỷ Quảng Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh. Công tác nắm bắt dư luận xã hội, công tác văn phòng và thi đua của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện năm 2023.

Tin liên quan