Công bố danh mục 09 TTHC được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính

Căn cứ Quyết định số 3403/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính

Nhằm mục đích:

- Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm giải quyết thủ tục hành chính phi địa giới hành chính tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 trên địa bàn tỉnh. 

- Giảm số lượng tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ, nhận kết quả tập trung tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam nhưng không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân. 

- Tổ chức, cá nhân có thể yêu cầu được tiếp nhận hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam hoặc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 18 huyện, thị xã, thành phố để giúp tiết kiệm thời gian và giảm chi phí đi lại. 

- Tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ có thể đăng ký để được nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích và thực hiện thanh toán phí, lệ phí trực tuyến (nếu có). 

- Tổ chức, cá nhân được hỗ trợ tạo tài khoản điện tử và thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến để góp phần hình thành kho dữ liệu điện tử trên Cổng dịch vụ công tỉnh. 

Các TTHC được thực hiện thí điểm gồm:

Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023.

Tải file Quyết định chi tiết

Tải file phụ lục chi tiết

Tin liên quan