Sơn Viên: Tuyên truyền các văn bản Luật mới ban hành

Vào ngày 15-16/12/2022, UBND xã Sơn Viên phối hợp với Đoàn Thanh niên xã tổ chức ruyên truyền các văn bản Luật mới ban hành tại 02 thôn Trung Yên và Bình An. Với mục đích đưa pháp luật đến với các tầng lớp Nhân dân, từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ và chấp hành pháp luật, nhằm góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện có hiệu quả, chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Việc xây dựng nội dung tuyên truyền pháp luật đảm bảo tiêu chí “ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ”; có các hình thức tuyên truyền linh hoạt, sáng tạo và phù hợp với từng đối tượng. Qua đó đã tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên và Nhân dân các văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Tuyên truyền. Luật phòng chống tác hại cảu rượu bia năm 2019. Đặc biệt thực hiện chủ đề công tác năm 2023 về Chuyển đổi số đoàn thanh niên đã hướng dẫn cài đặt ứng dụng định danh điện tử (VNeID). 

Thông qua các buổi tuyên truyền đã quán triệt đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần làm giảm các hành vi, vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương

Tin liên quan