Nông Sơn triển khai hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

UBDN huyện Nông Sơn vừa triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện.