Nông Sơn họp BCĐ triển khai chương trình xây dựng NTM năm 2023

BCĐ xây dựng Nông thôn mới (NTM) huyện Nông Sơn vừa tổ chức họp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa – Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện chủ trì cuộc họp.

Đánh giá công tác xây dựng nông thôn mới của huyện, các xã theo bộ tiêu chí mới (giai đoạn 2022-2025) đến nay tổng số tiêu chí đạt của các xã trên địa bàn huyện Nông Sơn là 100 tiêu chí, bình quân 6,7 tiêu chí/xã. Trong đó, xã Quế Lộc: 17 tiêu chí, Quế Trung: 19 tiêu chí, Sơn Viên: 14 tiêu chí, Phước Ninh: 19 tiêu chí, Ninh Phước 16 tiêu chí, Quế Lâm 15 tiêu chí; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, việc đầu tư và nâng cấp kết cấu hạ tầng nông thôn được quan tâm, 100% đường giao thông huyện, xã được cứng hoá; 100% xã có hệ thống lưới điện quốc gia, 100% số thôn có điện; các công trình thủy lợi, hồ đập được quan tâm đầu tư nâng cấp cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xuất, dân sinh và phòng, chống lụt bão...

Năm 2023, huyện Nông Sơn phấn đấu bình quân đạt 18,5 tiêu chí/xã (tăng 1,8 tiêu chí so với năm 2022); 1 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; không còn xã đật từ 10 tiêu chí; 1 xã đạt chuẩn Nông thôn mới; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đối với các xã đã đạt chuẩn; phấn đấu đạt 5/9 tiêu chí huyện NTM; 5/12 đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025...