Nông Sơn: Giám sát cán bộ đảng viên và công tác cán bộ

Nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong giám sát công tác cán bộ, kịp thời phát hiện và kiến nghị khắc phục những hạn chế, vi phạm (nếu có); kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật nhằm hoàn thiện hệ thống quy định của Đảng và Nhà nước về cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ. Ngày 01.11.2022, Tổ giám sát số 02 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn đã có buổi giám sát tại Đảng ủy xã Quế Trung về cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ.