Nông Sơn tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo huyện với thanh niên năm 2022

Ngày 21.10, UBND huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo huyện với thanh niên năm 2022

 

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện đã thông tin một số nội dung về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện 09 tháng đầu năm 2022, trong đó nổi bậc là hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ phục hồi mạnh mẽ và sôi nổi. Tổng thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch đề ra và đạt 102,33% so với kế hoạch tỉnh giao; trong đó, thu do huyện quản lý: 16.176 triệu đồng, đạt 121,8% so với kế hoạch tỉnh giao. Tình hình sản xuất nông nghiệp ổn định, sản lượng lương thực có hạt đạt 104,7% kế hoạch. Tổng đàn gia súc tăng, tổng đàn gia cầm tăng hơn so với cùng kỳ năm trước. Nhiều chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn được triển khai kịp thời và quyết liệt. Việc triển khai xây dựng các công trình xây dựng cơ bản và giải ngân các nguồn vốn được tập trung chỉ đạo. Công tác xúc tiến kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp cũng quan tâm.

Các đoàn viên, thanh niên tham dự buổi đối thoại đã trực tiếp đặt câu hỏi cho các đồng chí lãnh đạo huyện, chủ yếu xoay quanh các vấn đề liên quan đến công tác thanh niên như: các chiến lược về ngành nghề, đặc biệt chiến lược dài hạn để định hướng nghề nghiệp cho thanh niên phù hợp với điều kiện của xã hội nói chung và của huyện Nông Sơn nói riêng; cơ chế để hỗ trợ để thanh niên có cơ hội phát triển kinh tế tại địa phương; đầu ra cho sản phẩm; việc tập hợp thanh niên và nguồn vốn vay của thanh niên cũng được nhiều bạn trẻ quan tâm.

Các vấn đề đoàn viên, thanh niên đặt ra đã được lãnh đạo UBND huyện và các phòng, ban giải đáp, trả lời rõ ràng, cụ thể. Để đồng hành và hỗ trợ thanh niên trên mọi lĩnh vực, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của huyện  sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ đào tạo, rèn luyện cũng như tạo điều kiện để thanh niên tham gia cống hiến, góp phần xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương...

Quang cảnh hội nghị

 

 

Tin liên quan