Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở năm 2022

Sáng ngày 07/9/2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Hội Nông dân huyện mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở năm 2022. Tham gia lớp bồi dưỡng có 56 học viên là Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Ban chấp hành Hội nông dân cơ sở; chi hội trưởng, chi hội phó của 29 thôn trên địa bàn huyện.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở năm 2022 tại huyện Nông Sơn

Trong 03 ngày, học viên lớp bồi dưỡng được nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản như: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay; Hội Nông dân Việt Nam- tổ chức chính trị-xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam; Quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Một số công tác nghiệp vụ của Hội Nông dân cơ sở; Thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế và vấn đề biển Đông trong thời gian qua.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, bồi dưỡng lý luận, bổ sung kiến thức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội để cán bộ hội viên nông dân ở cơ sở vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công việc, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, góp phần xây dựng Tổ chức Hội Nông dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập Quốc tế.

Tin liên quan