Hội nghị học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Trong 2 ngày 29-30.8, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nông Sơn tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và quán triệt Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các chi bộ trực thuộc Huyện ủy, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện.

Quang cảnh hội nghị.

Trong thời gian 1 ngày, các báo cáo viên triển khai, quán triệt 5 nội dung, gồm: Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01.8.2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16.6.2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16.6.2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16.6.2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16.6.2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Qua hội nghị giúp cán bộ, đảng viên kịp thời nắm bắt những nội dung trọng tâm Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Từ đó nghiên cứu đưa nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống một cách hiệu quả và thiết thực.

 

Tin liên quan