Tuổi trẻ Nông Sơn tổ chức ngày tình nguyện xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022, các cấp bộ Đoàn- Hội toàn huyện tổ chức đồng loạt ngày tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới.

Các cơ sở đoàn- hội thành lập đội thanh niên tình nguyện dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh các trục đường chính của huyện, xã, khuôn viên cơ quan, trường học, triển khai mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại gia đình. Duy trì, làm mới các tuyến đường sáng- xanh- sạch- đẹp- an toàn, tuyến đường thanh niên tự quản thông qua hoạt động trồng 100 cây xanh… 

Với mục đích giúp thanh niên phát triển kinh tế, các cơ sở đoàn- hội hỗ trợ sinh kế thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, giúp thanh niên có điều kiện để phát triển kinh tế, ổn định đời sống.