Thông tin số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng cải cách hành chính

Để tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính, thái độ, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, Ủy ban nhân dân huyện thông báo đường dây nóng cải cách hành chính của huyện Nông Sơn như sau:

1. Số điện thoại, địa chỉ tổ chức, cá nhân liên hệ phản ánh, kiến nghị về cải cách hành chính: 

- Điện thoại cố định: 0235 3650 212 (Phòng Nội vụ huyện Nông Sơn). 

- Điện thoại di động: 0987387172. 

- Địa chỉ thư điện tử: pnv.nongson.@quangnam.gov.vn. 

2. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở huyện, Ủy ban nhân dân các xã niêm yết công khai hướng dẫn tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về cải cách hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả Kết quả và trên Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị (theo mẫu đính kèm).

Tải văn bản chính thức

Tin liên quan