Nông Sơn: Tổ chức lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026

Trong 3 ngày (từ ngày 10-12.5), UBND huyện Nông Sơn phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam tổ chức lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong đợt này, 117 học viên là đại biểu HĐND 6 xã được nghe các giảng viên, báo cáo viên của Trường Chính trị tỉnh trình bày, trao đổi những nội dung cơ bản về tình hình phát triển kinh tế- xã hội đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện, xã; Chính quyền địa phương và đại biểu HĐND các cấp; các kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND như: kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND; thẩm tra, giám sát thực hiện ngân sách nhà nước; giám sát xây dựng nông thôn mới; giám sát quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế ở cấp huyện, xã…

Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên là đại biểu HĐND xã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học; có 11 đại biểu hoàn thành xuất sắc, chiếm 9,45, 106 đại biểu hoàn thàn tốt, đạt tỷ lệ 90,6%.