Kế hoạch kiểm tra việc thực thi công vụ năm 2022

Nhằm đẩy mạnh việc nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức (đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp); có phong cách ứng xử văn minh; xây dựng nề nếp, ý thức tôn trọng kủ luật, kỷ cương hành chính, tuân thủ các quy định trong hoạt động công vụ.

Tải file chính thức

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực thi công vụ năm 2022. Cụ thể: 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008, Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 về phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; 

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc “tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh”. UBND huyện Nông Sơn ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực thi công vụ năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức nhằm phát hiện những tồn tại, hạn chế trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cá nhân, cơ quan, đơn vị; những bất cập trong việc thực hiện chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục. 

- Nhằm chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao văn hóa công sở, chất lượng công vụ, đạo đức công vụ. 

- Phòng ngừa, phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ, văn hóa công sở, đạo đức công vụ, giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của UBND huyện; của Chủ tịch UBND huyện.

2. Yêu cầu

- Hoạt động của Đoàn Kiểm tra phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời, đúng đối tượng, nội dung và thời gian kiểm tra.

- Khi tiến hành kiểm tra, Đoàn Kiểm tra phải tuân theo quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi, kết luận, quyết định của mình; không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra. 

- Xác định tính chất, mức độ, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm (nếu có) và kiến nghị biện pháp xử lý. 

- Kết luận và đánh giá đúng trách nhiệm trong việc thực thi công vụ của các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan trong việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ công vụ. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA 

1. Nội dung kiểm tra 

- Kiểm tra việc thực thi trách nhiệm của Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị theo quy định. 

- Kiểm tra, tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019, trong đó tăng cường kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đặc biệt là việc giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; việc quản lý, sử dụng phần mềm dùng chung của tỉnh đối với cấp huyện, cấp xã. 

- Kiểm tra việc chấp hành thời gian làm việc; việc tuân thủ nội quy, quy chế cơ quan; việc chấp hành Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 về phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc “tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh”. 

- Kiểm tra các nội dung, nhiệm vụ đột xuất khác do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao. 

2. Thời gian kiểm tra: Bắt đầu từ nay đến hết năm 2022. 

3. Đối tượng kiểm tra 

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã và các tổ chức có liên quan; 

- Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS trên địa bàn huyện. 

III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH KIỂM TRA 

1. Kiểm tra theo chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện hoặc theo thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức.

2. Kiểm tra đột xuất hoặc kiểm tra có thông báo trước về nội dung, đối tượng kiểm tra.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với Phòng Nội vụ 

Giao Trưởng phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp nhận, xử lý thông tin kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân trong thẩm quyền; báo cáo Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, xử lý thông tin kiến nghị, phản ánh vượt thẩm quyền nhằm đảm bảo giải quyết các nội dung kiến nghị, phản ánh một cách kịp thời, hiệu quả. 

2. Đối với Đoàn Kiểm tra công vụ 

- Trưởng Đoàn kiểm tra được phép trưng tập công chức thuộc các phòng, ban, ngành huyện tham gia Đoàn kiểm tra trong trường hợp cần thiết. 

- Đoàn Kiểm tra tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ, được yêu cầu các cơ quan, đơn vị và cá nhân là đối tượng kiểm tra báo cáo, giải trình, cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp; tổng hợp kết quả kiểm tra, kịp thời tham mưu, báo cáo UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, các cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có); yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị. 

- Thường xuyên nắm bắt thông tin, kiến nghị phản ánh tức thời của tổ chức, cá nhân về thực hiện trách nhiệm thực thi công vụ trên địa bàn huyện, báo cáo xin ý kiến UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện hoặc cơ quan có thẩm quyền nhằm triển khai thực hiện việc kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ đảm bảo kịp thời, hiệu quả. 

- Đối với những vụ việc phức tạp liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, đơn vị, đến trách nhiệm của UBND huyện, của Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Đoàn kiểm tra báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét, kết luận.

3. Kinh phí phục vụ Đoàn kiểm tra 

Giao phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện dự toán kinh phí phục vụ hoạt động của Đoàn kiểm tra, báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định. 

4. Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; UBND các xã; các Trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS trên địa bàn huyện 

- Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị lên kế hoạch tiến hành tự kiểm tra việc thực thi công vụ của cơ quan, đơn vị mình và của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền sử dụng, quản lý. Báo cáo kết quả tự kiểm tra với UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) định kỳ 6 tháng đầu năm trước ngày 15/6/2022 và báo cáo năm trước ngày 01/12/2022. 

- Phối hợp với Đoàn Kiểm tra công vụ của huyện và của tỉnh trong việc báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu và các điều kiện khác phục vụ công tác kiểm tra; tạo điều kiện cho Đoàn Kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc kiến nghị, yêu cầu, kết luận của Đoàn kiểm tra công vụ, của Chủ tịch UBND huyện. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra việc thực thi công vụ năm 2022; trong quá trình thực hiện, căn cứ tình hình thực tế, nếu có phát sinh, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Tin liên quan