Công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021

Ngày 06/5/2021, Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn đã ban hành Quyết định số 934/QĐ-UBND phê duyệt và công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã.

Theo đó, thứ tự đối với khối các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện: (1) Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện dẫn đầu với tổng điểm 84,70 điểm; (2) Phòng Nội vụ 84,60 điểm; (3) Phòng Tư pháp 84,45 điểm; (4) Phòng Tài chính - Kế hoạch 83,25 điểm; (5) Thanh tra huyện 81,55 điểm; (6) Phòng Tài nguyên và Môi trường 80,05 điểm; (7) Phòng Văn hóa và Thông tin 79,55 điểm; (8) Phòng Kinh tế và Hạ tầng 79,25 điểm; (9) Phòng Giáo dục và Đào tạo 78,85 điểm; (10) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 76,25 điểm và (11) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thông 75,15 điểm.

So với năm 2020, Phòng Tài chính - Kế hoạch là đơn vị có nhiều sự tiến bộ nhất tăng 6 bậc; các cơ quan: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài nguyên và Môi trường tăng 01 bậc; Phòng Tư pháp, Phòng Giáo dục và Đào tạo giữ nguyên thứ hạng; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội giảm 04 bậc, Phòng Nội vụ giảm 01 bậc; xếp vị trí cuối cùng là đơn vị Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện.

Khối Ủy ban nhân dân các xã: (1) Quế Trung tiếp tục là đơn vị dẫn đầu với tổng điểm là 80,58 điểm; (2) Quế Lộc 78,14 điểm; (3) Phước Ninh 77,08 điểm; (4) Ninh Phước 76,02 điểm; (5) Sơn Viên 75,60 điểm và (6) Quế Lâm 75,04 điểm. Với kết quả này thì đơn vị Quế Trung và Quế Lộc tiếp tục giữ nguyên vị trí; đơn vị Phước Ninh từ vị thứ 5 tăng lên vị thứ 3; đơn vị Ninh Phước và Sơn Viên giảm 01 bậc, cuối cùng là đơn vị xã Quế Lâm.

Trên cơ sở kết quả công bố tại Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã tổ chức rà soát, đánh giá về Chỉ số cải cách hành chính, sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với cơ quan, đơn vị mình để tiếp tục đề ra những giải pháp chấn chỉnh, khắc phục những tiêu chí chưa đạt được hoặc đạt được ở mức thấp./. 

Tin liên quan