Quế Trung: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021

Ngày 8.4, UBND xã Quế Trung tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021 và tổng kết công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2027.

Quế Trung: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021

 

Năm 2021, xã Quế Trung  tổ chức, triển khai các phong trào thi đua trong điều kiện còn nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng các phong trào thi đua trên địa bàn xã diễn ra  rộng khắp, tạo khí thế sôi nổi trong lao động sản xuất và  triển khai thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

UBND xã phối hợp với các bộ phận, Hội, đoàn thể, UBMTTQVN xã tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ, công chức nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thi đua – khen thưởng. Kịp thời phổ biến và quán triệt triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thi đua – khen thưởng trong giai đoạn mới. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về công tác thi đua – khen thưởng; Tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; Tăng cường phổ biến, trao đổi, học tập kinh nghiệm của các mô hình mới, nhân tố mới, các phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc; phong trào xây dựng xã nông thôn mới nâng cao …

   Trong năm 2021, UBND xã đã tổ chức xét khen thưởng trên các lĩnh vực với 29 tập thể và 201cá nhân .

Về  công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2027. Xã Quế Trung có 6/9 thôn giới thiệu nhân sự ra ứng cử là Trưởng thôn đương nhiệm; Có 5/9 người được giới thiệu ứng cử là đảng viên. Công tác hiệp thương nhân sự giới thiệu người ra ứng cử Trưởng thôn trên địa bàn xã được thực hiện đúng quy trình tiến độ thời gian; số lượng và thành phần tham dự đảm bảo, nội dung tiến hành đúng theo quy định của pháp luật.Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 98,57%.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã tặng danh hiệu lao động tiên tiến cho 34 cá nhân. Khen thưởng bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2027 cho 7 tập thể và 01 cá nhân. Khen thưởng 02 tập thể  và 02 cá nhân ở thôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Tuyên dương 04 gương điển hình tiên tiến có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển KT-XH năm 2021. UBND xã Quế Trung  được UBND tỉnh Quảng Nam tặng cờ thi đua dẫn đầu khối xã năm 2021.

Quế Trung: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021