Hội nghị triển khai cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể

Chiều ngày 23.3, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh phối hợp với UBND huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị phát triển kinh tế tập thể và triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, HTX. Ông Lê Ngọc Trung – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh và ông Nguyễn Văn Hòa – Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị. Bà Tào Thị Tố Điểm – Phó Chủ tịch HĐND huyện dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu được thông tin các văn bản về chủ trương, đường lối, cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, HTX như kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, HTX và các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX; Nghị quyết số 25 ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh và Quyết định số 2406 ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021- 2025; Hướng dẫn số 339 về hồ sơ, thủ tục tiếp cận các cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, HTX; Nghị quyết số 17 ngày 9.12.2021 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung điều 1 Nghị quyết số 34 ngày 9.12.2011 của HĐND tỉnh về việc thành lập Qũy hỗ trợ phát triển HTX tỉnh.

Từ năm 2008 đến nay, Nông Sơn có 21 HTX được thành lập. Quy mô, lĩnh vực hoạt động của HTX ngày càng được mở rộng, đổi mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP tại địa phương. Thông qua hội nghị kịp thời cung cấp thông tin, hỗ trợ, thúc đẩy các mô hình kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn huyện Nông Sơn phát triển theo chủ trương của tỉnh.

 

Tin liên quan