Ban CHQS huyện: Tổ chức học tập, quán triệt, truyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngày 22.3, Ban CHQS huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, truyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; triển khai kế hoạch của Đảng ủy Quân sự tỉnh về thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Ngày 22.3,  Ban CHQS huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, truyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; triển khai kế hoạch của Đảng ủy Quân sự tỉnh về thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị. 

Nội dung học tập, quán triệt bao gồm: Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (Kết luận số 21-KL/TW); Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về những điều đảng viên không được làm; Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Nghị quyết 20-NQ/TU, ngày 20/12/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Triển khai thực hiện kế hoạch số 43-KH/ĐUQS, ngày 7/12/2021 của ĐUQS tỉnh.

Ban CHQS huyện: Tổ chức học tập, quán triệt, truyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

 

 

Tin liên quan