Kho bạc Nhà nước Nông Sơn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2022

Xác định năm 2022 là năm có nhiều thử thách với yêu cầu, kỳ vọng mới nên ngay từ đầu năm, toàn thể công chức, người lao động Kho bạc Nhà nước (KBNN) huyện Nông Sơn đã hăng hái khởi động nhiệm vụ, hành trình để tiến tới mục tiêu chung hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.