Nông Sơn: Lễ ra quân huấn luyện năm 2022

Ngày 1.3, UBND huyện Nông Sơn tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2022 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, rèn giỏi, luyện nghiêm, quyết thắng”.

Với phương châm ”Thích ứng an toàn, linh hoạt hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ và phòng chống dịch Covid-19”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu; kết hợp chặc chẽ giữa huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị.Thời gian tổ chức ra quân huấn luyện từ ngày 1/3/2022 và kết thúc huấn luyện vào ngày 15/12/2022 được chia làm hai giai đoạn: giai đoạn một từ ngày 1/3 đến 15/7, giai đoạn 2 từ ngày 1/8 đến 15/12/2022;Riêng lực lượng dân quân tự vệ tham gia huấn luyện từ ngày 1/3 đến ngày 30/9.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện năm 2022, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nông Sơn chỉ đạo tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch và công tác quản lý, điều hành huấn luyện, theo điều lệ công tác tham mưu huấn luyện chiến đấu đã được tập huấn, thống nhất trong toàn quân; tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương,  nâng cao chất lượng chấp hành điều lệnh, xây dựng đơn vị chính quy trong toàn lực lượng; nghiên cứu, chỉnh lý, biên soạn tài liệu huấn luyện chiến thuật phù hợp với đối tượng, đặc điểm trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh: Cần coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu với từng tình huống, phương án chiến đấu, đối tượng tác chiến, huấn luyện gắn với rèn luyện về mọi mặt; trên cơ sở vận dụng sáng tạo 3 quan điểm, 8 nguyên tắc và 6 mối kết hợp vào trong huấn luyện. Để qua huấn luyện từng bước tạo chuyển biến về nhận thức, chất lượng huấn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, duy trì công tác luyện tập, thực hành kỹ chiến thuật đạt hiệu quả.Tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, chất lượng, hiệu quả”; làm tốt mọi công tác chuẩn bị về xây dựng nhân lực, vật lực, tổ chức biên soạn giáo án, ôn – thục luyện, thông qua, phê duyệt đúng theo phân cấp, đầu tư mua sắm, sửa chữa mô hình học cụ bảo đảm tốt nhất cho nhiệm vụ huấn luyện với quyết tâm đạt kết quả cao nhất. Đồng thời, vận dụng sáng tạo để quá trình huấn luyện bảo đảm nội dung, thời gian, an toàn về người, vũ khí, trang bị và làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Tích cực chủ động sáng tạo trong vai trò làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng hệ thống văn kiện cấp xã đạt kết quả cao nhất. Tích cực đẩy mạnh phong trào “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng Nông thôn mới”; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, góp phần cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ngày càng vững mạnh, thực hiện tốt  nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Ngay sau Lễ ra quân huấn luyện năm 2022, các đại biểu tham quan các sáng kiến cải tiến và mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện binh chủng, trang thiết bị giáo dục chính trị; sáng kiến cải tiến mô hình trang thiết bị huấn luyện hậu cần, trang thiết bị huấn luyện kỹ thuật; sáng kiến cải tiến trang thiết bị phục vụ phòng, chống cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn…

Một số hình ảnh tại  Lễ ra quân huấn luyện năm 2022