Nông Sơn tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021

Chiều ngày 9/12, UBND huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Nông thôn mới năm 2021, đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

(Bộ mặt nông thôn ở Nông Sơn có nhiều khởi sắc).

Năm 2021, phong trào xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Nông Sơn tiếp tục được triển khai và tổ chức thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực. Nhiều công trình hạ tầng nông thôn được đầu tư đáp ứng được nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân; nhiều mô hình trong sản xuất, chăn nuôi đã đem lại hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo; chất lượng giáo dục, y tế, công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được nâng lên rõ rệt; an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo; đã phát huy được sức mạnh của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Trong năm, huyện đã huy động gân 11 tỷ đồng để đầu phát triển sản xuất, phát triển các mô hình, chương trình lồng ghép… Đến nay, toàn huyện Nông Sơn có tổng số tiêu chí đạt của các xã/là 103 tiêu chí, bình quân 17,2 tiêu chí/xã, xã Phước Ninh đạt 19/19 tiêu chí; 05 Khu dân cư NTM kiểu mẫu đã được công nhận; có 3 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP cấp huyện.

Từ năm 2016-2021, Nông Sơn có tổng cộng 174 công trình đầu tư trực tiếp từ Chương trình NTM, đã phê duyệt quyết toán được 91 công trình, còn lại 83 công trình chưa quyết toán.