Tọa đàm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động đồng bào tôn giáo tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Ngày 25.10, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động đồng bào tôn giáo tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu thảo luận nhằm đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào tôn giáo tham gia xây dựng nông thôn mới. Trao đổi kinh nghiệm; những cách làm hay, sáng tạo của đồng bào tôn giáo; đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả, vai trò của đồng bào tôn giáo tham gia, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hiệp thương thống nhất giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện trong tổ chức, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong công tác hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là đồng bào các tôn giáo.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam, Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện tổ chức ký kết thực hiện Chương trình phối hợp về công tác bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu giai đoạn (2021-2026).

Qua buổi tọa đàm, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các nội dung công tác Mặt trận trong năm 2021 và những năm tiếp theo.  Kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tôn giáo trên địa bàn huyện. Động viên các tôn giáo thực hiện tốt các phong trào, các Cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động. Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam, Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện về công tác bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu giai đoạn 2018-2020.

Tọa đàm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động đồng bào tôn giáo tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. 

 

Tin liên quan