Nông Sơn: Triển khai sử dụng phân hệ giám sát trên hệ thống Q-Office

Để tiếp tục nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, kiểm tra trong các công việc của lãnh đạo huyện đã chỉ đạo cho các cơ quan, đơn vị thực hiện, ngày 18/10/2021 Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 1123/UBND-CNTT về việc triển khai chính thức phân hệ giám sát trên hệ thống Q-Office, bắt đầu từ ngày 20/10/2021.

Tin liên quan