Tập huấn nghiệp vụ cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2021

Ngày 8.10, LĐLĐ huyện Nông Sơn tổ chức tập huấn nghiệp vụ cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2021 cho Ủy viên BCH, UBKT Liên đoàn Lao động huyện. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra CĐCS, phụ trách văn phòng, phụ trách tài chính CĐCS, phụ trách công tác nữ công.

Tham gia lớp tập huấn, cán bộ công đoàn cơ sở được nghiên cứu qua các chuyên đề: Kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn; Kiểm tra tài chính, tài sản Công đoàn; Công tác kiểm tra-giám sát trong tổ chức Công đoàn; Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo. Một số vấn đề cần lưu ý trong công tác Tổ chức, Văn phòng, Nữ công. Bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác công đoàn; kỷ năng, phương pháp và cách tiếp cận, xử lý thông tin, xử lý tình huống trong thực tế tại cơ sở.  Cập nhật đầy đủ những thông tin, kịp thời chính xác các chế độ chính sách liên quan đến người lao động, qua đó tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chuyên môn đồng cấp triển khai thực hiện nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động tại cơ sở…

Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong tình hình hiện nay. Bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở những kỷ năng, nghiệp vụ công đoàn, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được phân công, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Gắn nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở với đổi mới nội dung phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ công đoàn.

Tập huấn nghiệp vụ cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2021

 

 

Tin liên quan