Nông Sơn: Chuyển giao 184 thủ tục hành chính qua Bưu điện thực hiện tiếp nhận và trả kết quả

Theo Quyết định số 5701/QĐ-UBND ngày 27/8/2021, UBND huyện Nông Sơn ban hành danh mục 184 Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Nông Sơn chuyển giao cho dịch vụ bưu chính công ích thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Cụ thể như sau: 1. Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng: 35 thủ tục; 2. Lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch: 20 thủ tục; 3. Lĩnh vực Văn hoá – Thông tin: 22 thủ tục; 4. Lĩnh vực Nội vụ: 26 thủ tục; 5. Lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội: 6 thủ tục; 6. Lĩnh vực Y tế: 1 thủ tục; 7. Lĩnh vực Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn: 10 thủ tục; 8. Lĩnh vực Tư pháp: 23 thủ tục; 9. Lĩnh vực Giáo dục: 27 thủ tục; 10. Lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường: 14 thủ tục.

Được biết, UBND huyện đã tiến hành làm việc với Bưu điện huyện Nông Sơn để thực hiện ký kết hợp đồng, bố trí nhân viên thực hiện tiếp nhận và trả kết quả cho người dân đối với 184 thủ tục hành chính trên bắt đầu từ ngày 01/10/2021. Thời gian đầu nhận viên bưu điện sẽ tạm thời làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện để người dân thuận lợi trong việc nộp hồ sơ giải quyết Thủ tục hành chính.

Danh  mục chi tiết các thủ tục hành chính chuyển giao qua Bưu điện
 

Tin liên quan