Nông Sơn tổ chức diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo huyện với nhân dân.

Ngày 17.9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn tổ chức diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo huyện với Nhân dân tại xã Ninh Phước. Tham gia diễn đàn đối thoại có bà Tào Thị Tố Điểm - ỦY viên BTVHU, Phó chủ tịch HĐND huyện; bà Nguyễn Thị Thu Thủy: - Uỷ viên BTV Huyện ủy, PCT UBND huyện; ông Nguyễn Tấn Bảy- PCT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị. Cùng các đồng chí trong BTV Huyện ủy; BTT Ủy ban MTTQVN huyện; đại biểu lãnh đạo các cơ quan chuyên môn liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội huyện; các đồng chí huyện Ủy viên phụ trách và tổ đại biểu HĐND huyện phụ trách xã, Nhân dân trên địa bàn xã Ninh Phước.