Ninh Phước tổ chức học tập, tuyên truyền, phổ biến pháp luật 2021

Ngày 15.9, UBMTTQVN xã Ninh Phước tổ chức học tập, tuyên truyền, phổ biến các văn bản, Luật liên quan đến công tác MTTQ Việt Nam năm 2021 cho trưởng Ban CTMT các thôn, Tổ trưởng Tổ đoàn kết.

Dịp này, báo cáo viên đã phổ biến một số nội dung trọng tâm: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các nội dung cơ bản của các cuộc vận động lớn do UBTW MTTQVN phát động như: Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,  Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Nội dung phong trào thi đua “ Đoàn kết sáng tạo”, Luật phòng chống tham nhũng, Luật và Điều lệ MTTQVN.

Qua buổi tập huấn  giúp đội ngũ cán bộ mặt trận nắm vững, cập nhật những kiến thức cơ bản về công tác MTTQ Việt Nam, các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác MTTQ Việt Nam để vận dụng trong tổ chức thực hiện công tác mặt trận ở cơ sở, nhất là trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và phát động, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ninh Phước tổ chức học tập, tuyên truyền, phổ biến pháp luật 2021

 

Tin liên quan