Nội dung kết luận của ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo UBND huyện ngày 23/8/2021

UBND huyện Nông Sơn vừa ban hành Thông báo số 323/TB-UBND ngày về nội dung kết luận của ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo UBND huyện ngày 23/8/2021 với nội dung cụ thể như sau:

Ngày 23/8/2021, ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện. Dự họp có các Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo Phòng TC-KH, Văn phòng HĐND&UBND huyện. Sau khi nghe Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo một số nội dung liên quan; ý kiến tham gia thảo luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

1. Yêu cầu các ban ngành, địa phương liên quan

          - Tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm. Tăng cường theo dõi, giám sát đối với những trường hợp đã hoàn thành cách ly tập trung về thực hiện cách ly tại nhà; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Theo dõi, quản lý, kiểm soát chặt chẽ người dân từ các địa phương có dịch nhất là địa bàn các huyện lân cận (Quế Sơn, Nam Giang, Hiệp Đức, Đại Lộc...) đến địa bàn Nông Sơn trong thời gian này; nếu trường hợp thật sự cần thiết phải vào địa bàn huyện thì yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định tại Công văn số 901/UBND-VX ngày 23/8/2021 của UBND huyện và các văn bản liên quan về phòng chống dịch. 

- Chủ động rà soát, đánh giá những nội dung còn tồn tại, tập trung, nỗ lực khắc phục khó khăn, thách thức, nhất là trong giai đoạn tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh hiện nay, xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2021 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.

          - Tập trung tham mưu UBND huyện chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện đảm bảo đầy đủ, chu đáo và đúng thời gian quy định theo chỉ đạo tại Công văn 874/UBND-TH ngày 16/8/2021 của UBND huyện.

          - Tăng cường các giải pháp thu ngân sách, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp trên giao. Quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách; thực hiện tiết kiệm chi tiêu trong điều kiện nguồn ngân sách khó khăn như hiện nay; cắt giảm những khoản chi cho các nhiệm vụ chưa thật sự cấp bách, cần thiết, ưu tiên tập trung cho công tác phòng chống dịch.

- Các đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng, hoàn thành khối lượng từng hạng mục, đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa bão sắp đến; thực hiện tốt việc giải ngân vốn theo chỉ đạo tại Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 05/3/2021, Thông báo số 300/TB-UBND ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh, Công văn số 797/UBND-KT ngày 02/8/2021, Công văn số 894/UBND-KT ngày 20/8/2021 của UBND huyện và các văn bản chỉ đạo liên quan. Khẩn trương hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành theo đúng quy định.

Giao Phòng TC-KH huyện chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong việc triển khai thực hiện, giải ngân và thanh quyết toán nguồn vốn đầu tư năm 2021; thường xuyên tổng hợp tiến độ, khối lượng thực hiện, tỷ lệ giải ngân, thanh quyết toán của từng công trình cho UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo; kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển, cắt giảm vốn đối với các công trình không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn trong năm 2021.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh thực hiện văn bản điện tử, số hoá cơ sở dữ liệu, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo danh mục đã được UBND tỉnh công bố; tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hạn chế tối đa việc giải quyết hồ sơ trễ hạn, bổ sung hồ sơ nhiều lần, nộp thêm các loại giấy tờ ngoài quy định, gây phiền hà cho người dân, tổ chức.

- Hạt Kiểm lâm huyện, Ban quản lý Bảo tồn loài và sinh cảnh voi huyện, UBND các xã phối hợp, khẩn trương triển khai ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 865/UBND-TH ngày 16/8/2021; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của Nhân dân trong việc quản lý, bảo vệ rừng.

2. Giao ông Nguyễn Chí Tùng – Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp theo dõi, chỉ đạo

- Các ban ngành, đơn vị địa phương liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 865/UBND-TH ngày 16/8/2021 về công tác GPMB đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi và xử lý đối với trường hợp xây dựng trái phép của hộ bà Nguyễn Ngọc Tú (thôn Phước Viên, xã Quế Trung).

- Phòng NN&PTNT phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan và các địa phương tiếp tục triển khai các phương án chống hạn, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai những tháng cuối năm; kiểm tra, có biện pháp đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi và chủ động ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết trong mùa mưa, lũ năm 2021.

3. Giao bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp theo dõi, chỉ đạo

- Phòng LĐ-TB&XH huyện, các ngành, địa phương:

+ Triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 và Quyết định 2056/QĐ-UBND ngày 24/7/2021 của UBND tỉnh.

+ Triển khai thực hiện các chương trình, chính sách giảm nghèo, chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 3311/KH-UBND ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh. Tổ chức rà soát hộ nghèo đảm bảo tiến độ, đúng đối tượng.

- Phòng VH&TT, Trung tâm VH-TT&TT-TH, các ngành, các địa phương liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông, đảm bảo cung cấp và đưa thông tin trung thực, chính xác, kịp thời về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; theo dõi, kiểm tra, chấn chỉnh ngay các trường hợp cung cấp, đưa thông tin không đúng thẩm quyền và sai sự thật, tạo dư luận xã hội không tốt nhất là trong thời điểm cả nước đang tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19.

4. Giải quyết kiến nghị của các ngành, đơn vị, địa phương

- Thống nhất về định mức giá sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Trung Phước theo đề xuất của Phòng TC-KH huyện tại Tờ trình số 466/TTr-TCKH ngày 17/8/2021 1. Giao Phòng TC-KH huyện đôn đốc, hướng dẫn UBND xã Quế Trung, BQL chợ Trung Phước, các đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra, xây dựng phương án bố trí mặt bằng, phương án thu chi tại chợ Trung Phước, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để tổ chức thực hiện. Công việc hoàn thành trước ngày 10/9/2021. Giao ông Nguyễn Chí Tùng – Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp theo dõi, chỉ đạo nội dung này, báo cáo UBND huyện theo dõi.

- Thống nhất chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế, nâng tổng mức đầu tư và gia hạn thời gian thực hiện dự án đến 31/12/2021 của công trình nâng cấp tuyến giao thông đường bao Đại Bình theo đề xuất của Phòng TC-KH huyện tại Báo cáo số 478/BC-TCKH ngày 20/8/2021. Giao BQL dự án ĐTXD-PTQĐ phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu các quy trình, thủ tục theo đúng quy định.  

Thống nhất chủ trương cho thuê đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật – dự toán dự án đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký cấp giấy CNQSD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai xã Quế Trung theo đề nghị của Phòng TN&MT tại Tờ trình số 90/TTr-TNMT ngày 10/8/2021. Giao Phòng TN&MT phối hợp với các đơn vị thực hiện các quy trình theo đúng quy định; hoàn thành thiết kế, trình cấp thẩm quyền phê duyệt để xin kinh phí tổ chức thực hiện.

- Báo cáo số 29/VPĐPNTM ngày 09/8/2021 của Văn phòng Điều phối NTM về việc rà soát, đăng ký xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 đối với xã Phước Ninh, vấn đề này UBND huyện có ý kiến như sau: 

Căn cứ nội dung làm việc giữa Văn phòng Điều phối NTM tỉnh với UBND huyện vào ngày 08/7/2021 đã thống nhất đăng ký xã Phước Ninh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, UBND huyện yêu cầu: 

+ UBND xã Phước Ninh phối hợp với các ngành chuyên môn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí NTM và hồ sơ minh chứng khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Bình Yên, gửi về Văn phòng Điều phối NTM huyện trước ngày 02/9/2021 để kiểm tra, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2021.

+ Giao Văn phòng Điều phối NTM phân công, bố trí cán bộ, công chức chịu trách nhiệm trực tiếp làm việc, đôn đốc, hướng dẫn UBND xã Phước Ninh trong việc lập hồ sơ minh chứng các tiêu chí NTM và hồ sơ minh chứng khu dân cư NTM kiểu mẫu; thẩm định hồ sơ, tham mưu đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét công nhận xã Phước Ninh đạt chuẩn NTM năm 2021 đảm bảo thời gian quy định.

+ Yêu cầu thành viên BCĐ các Chương trình MTQG huyện theo dõi, phụ trách xã Phước Ninh và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, phối hợp, hướng dẫn xã Phước Ninh trong quá trình lập hồ sơ minh chứng các tiêu chí NTM để hoàn thành đúng thời gian quy định.

Giao ông Nguyễn Chí Tùng – Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp theo dõi, chỉ đạo nội dung này. Báo cáo UBND huyện theo dõi. 

- Thống nhất chủ trương khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực, tham gia cùng Chương trình Vùng tại huyện Nông Sơn (2008-2021) theo đề nghị của BĐH Chương trình phát triển vùng tại Tờ trình số  149/TTr-BĐH ngày 20/8/2021. Giao Phòng Nội vụ huyện kiểm tra, tham mưu các quy trình theo đúng quy định.

- Thống nhất chủ trương bố trí thêm 01 phòng làm việc cho Trung tâm KTNN theo đề nghị của Trung tâm tại Tờ trình số 118/TTr-TTKTNN ngày 18/8/2021. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện tham mưu UBND huyện sắp xếp, bố trí đảm bảo phù hợp.

- Tờ trình số 182/TTr-BQL ngày 20/8/2021 của BQL dự án ĐTXD-PTQĐ xin chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư và dự toán các công trình có sử dụng nguồn đất đắp trên địa bàn xã Ninh Phước và Quế Lâm, vấn đề này UBND huyện giao BQL dự án ĐTXD-PTQĐ phối hợp với đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát chốt khối lượng thực hiện đến thời điểm hiện tại; đồng thời lập hồ sơ, báo cáo về nhu cầu khối lượng đất đắp còn lại đối với từng công trình (có biên bản cụ thể), gửi Phòng TC-KH huyện chủ trì, phối hợp với Phòng KT&HT, BQL dự án ĐTXD&PTQĐ huyện kiểm tra, thẩm định, tham mưu, đề xuất UBND huyện xem xét, quyết định việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và dự toán các công trình có sử dụng nguồn đất đắp trên địa bàn xã Ninh Phước và Quế Lâm theo đúng quy định.

- Tờ trình số 479/TTr-TCKH ngày 20/8/2021 của Phòng TC-KH huyện đề xuất giải quyết Tờ trình của các ngành, đơn vị, địa phương:

+ Thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí để phục vụ hoạt động điều tra, khám nghiệm hiện trường và xử lý vi phạm theo Luật lâm nghiệp theo đề nghị của Hạt Kiểm lâm huyện tại Tờ trình 12/TTr-HKL ngày 11/8/2021. Giao Phòng TC-KH huyện kiểm tra, tham mưu UBND huyện về kinh phí.

          + Tờ trình số 32-TTr/BTGHU ngày 12/8/2021 của Ban Tuyên giáo về việc cấp kinh phí biên soạn, xuất bản giáo trình lịch sử địa phương, vấn đề này giao Phòng TC-KH huyện có văn bản báo cáo, đề nghị Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam hướng dẫn cụ thể để tham mưu UBND huyện thực hiện đúng quy định. 

          + Thống nhất chủ trương hỗ trợ 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) để thực hiện việc giám định tâm thần bị can theo đề nghị của Công an huyện tại Tờ trình 425/TTr-CAH ngày 23/7/2021. Giao Phòng TC-KH huyện kiểm tra, tham mưu UBND huyện về kinh phí.

          + Thống nhất chủ trương mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo đề nghị của Văn phòng HĐND&UBND huyện tại Tờ trình số 25/TTr-VP ngày 20/8/2021. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện thực hiện việc mua sắm, quản lý, sử dụng vật tư, trang thiết bị y tế đảm bảo đúng quy định; giao Phòng TC-KH huyện kiểm tra, thẩm định, tham mưu UBND huyện về kinh phí.

 + Căn cứ Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh, UBND huyện thống nhất chủ trương giao BQL dự án ĐTXD-PTQĐ chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tham mưu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các công trình: nâng cấp hồ Hố Cái, đường Đại Bình – Đại Thạnh, đường nội thị và kè Hồ Sen Trung tâm huyện. Công việc hoàn thành trước ngày 27/8/2021.

Trên đây là nội dung kết luận của ông Nguyễn Văn Hòa – Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện, yêu cầu các cơ quan, ban ngành, địa phương triển khai thực hiện./.

Tin liên quan