Thông báo nội dung kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 7/2021

Ngày 05/8/2021, đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 7/2021. Dự họp có các đồng chí là đại diện Thường trực HĐND huyện; UBMTTQVN huyện; Ban Kinh tế HĐND huyện; thành viên UBND huyện; Hạt Kiểm lâm Nông Sơn, BQL dự án ĐTXD-PTQĐ, BQL Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi, Trung tâm Y tế, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp, đại diện lãnh đạo UBND các xã. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo công tác chỉ đạo điều hành, tình hình KT-XH, AN-QP tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021 của UBND huyện; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận một số nội dung sau

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 7/2021

Trong tháng, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đe dọa đến đời sống của nhân dân, cũng như tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện nhưng được sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ, giám sát của Thường trực HĐND huyện, sự tham gia đồng bộ của mặt trận và các đoàn thể, sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện và nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong tháng 7 có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được một số kết quả quan trọng như: 

Công tác chỉ đạo triển khai xây dựng các công trình xây dựng cơ bản và giải ngân các nguồn vốn; xúc tiến kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư trên địa bàn huyện được tập trung quyết liệt. Công tác tăng thu nguồn ngân sách Nhà nước được tăng cường. Quản lý tốt các hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn huyện. Công tác thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất lâm nghiệp được triển khai thực hiện tích cực. Chế độ chính sách và an sinh xã hội được tập trung giải quyết kịp thời; công tác lao động, việc làm, xoá đói giảm nghèo được quan tâm thường xuyên. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện quyết liệt, có hiệu quả, linh hoạt việc cách ly y tế cho các đối tượng từ vùng dịch trở về theo đúng quy định. 

Việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được triển khai đảm bảo an toàn và hiệu quả. Công tác Quốc phòng - An ninh được đảm bảo, trật tự an 2 toàn xã hội được giữ vững; các lực lượng vũ trang luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong mọi tình huống. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế: nhất là dịch covid-19 diễn biến phức tạp nên một số hoạt động sản xuất kinh doanh, buôn bán... giảm sút, văn hóa văn nghệ tạm dừng hoạt động. Tình hình nắng, nóng kéo dài gây thiếu nước sinh hoạt và nước sản xuất tại một số xã trên địa bàn huyện; công tác tiêm phòng vắc xin trên đàn gia súc, gia cầm đạt tỷ lệ thấp, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc chưa được khống chế kịp thời. Công tác vận động nhân dân tham gia thực hiện một số dự án, mô hình, nhất là các mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp, trồng rừng gỗ lớn chưa được quan tâm đúng mức. Công tác điều chỉnh quy hoạch đề án PTSX, nông thôn mới, quy hoạch chung…còn chậm trễ. Triển khai thực hiện một số chương trình, dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và các dự án công trình đầu tư công chưa kịp thời, tỷ lệ giải ngân thấp. Công tác quản lý đầu tư, chất lượng công trình còn nhiều tồn tại, một số dự án ĐTXD cơ bản năm 2021 bị đình trệ, có công trình đến nay chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu, tình hình giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Công tác phối hợp giải quyết các vướng mắc trong công tác GPMB một số công trình XDCB của các ngành, địa phương chưa thật sự đồng bộ. Tình trạng cháy rừng xảy ra trên địa bàn huyện với quy mô diện tích lớn nhưng chưa có phương án huy động nguồn nhân lực, vật lực tại chỗ để chữa cháy rừng. Công tác quản lý hành chính tại địa phương lỏng lẻo, chưa quyết liệt nên tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép có xu hướng tăng. Tình trạng ô nhiễm môi trường, trộm cắp than trái phép diễn biến phức tạp. Một số cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm trong quá trình thực hiện các ý kiến, chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện, không quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

II.MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 8/2021

Nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Chương trình công tác năm 2021 của UBND huyện đã đề ra. UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành và các địa phương trên địa bàn huyện nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu tập trung lãnh, chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đồng thời xây dựng kế hoạch, giải pháp để giải quyết dứt điểm những tồn tại hạn chế, trong đó thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương phụ trách thực hiện một số nội dung, cụ thể: 

- Thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 6/2021 được ban hành tại Thông báo số 290/TB-UBND ngày 09/7/2021. 

- Có giải pháp phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò tránh để lây lan ra diện rộng. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác tiêm phòng vắc xin trên đàn gia súc, gia cầm đảm bảo đạt kế hoạch đề ra. 

- UBND xã Quế Trung: Khẩn trương thực hiện các quy trình thủ tục và triển khai việc đóng thuyền phục vụ cho bến đò ngang Trung Phước. Đồng thời, củng cố, kiện toàn BQL chợ; bố trí, sắp xếp hoạt động BQL chợ nhằm đảm bảo công tác PCCC và an toàn điện tại chợ Trung Phước…(Lưu ý vấn đề này UBND huyện đã chỉ đạo nhiều lần nhưng đến nay chưa hoàn thành). 

- UBND xã Phước Ninh khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng các tiêu chí Nông thôn mới để kiểm tra, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền đúng thời gian quy định. Tập trung chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, cải tạo chỉnh trang vườn nhà phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2021. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng; trong những ngày nắng nóng phải thường xuyên cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên hệ thống truyền thanh để nâng cao ý thức PCCCR trong cộng đồng dân cư; nghiêm cấm các trường hợp xử lý thực bì gây cháy rừng... 

- Tăng cường công tác tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân; thường xuyên tổ chức đối thoại với nhân dân để nắm bắt tâm tư nguyện vọng trong nhân dân và tập trung tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng thời gian, hiệu quả và quy định của pháp luật. 

- Thực hiện nghiêm công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành các hoạt động hành chính của đơn vị, địa phương. Đồng thời, sử dụng đồng bộ và có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử trong việc giải quyết các thủ tục hành chính của tổ chức, công dân đảm bảo kịp thời. - Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy trong cơ quan, đơn vị và địa phương đảm bảo mọi hoạt động được thông suốt, hiệu quả. 

- Các thành viên UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã trên cơ sở, chức năng nhiệm vụ của ngành phụ trách tham gia nghiên cứu, góp ý các dự thảo đề án “phát triển du lịch làng Đại Bình, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến 2030; đề án sắp xếp, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức giáo dục và đề án hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại gắn với du lịch giai đoạn 2021-2025” bằng văn bản và gửi trực tiếp lại các cơ quan ban, ngành phụ trách để tổng hợp hoàn chỉnh, công việc hoàn thành trước ngày 10/8/2021. 

Trên cơ sở đó, các Phòng NN&PTNT, GD&ĐT, VH&TT huyện trên từng lĩnh vực phụ trách tham mưu văn bản xin ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy trước khi trình HĐND huyện thông qua.

2. Về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật có liên quan đến với người dân, trong đó chú trọng tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, huy động toàn thể hệ thống chính trị vào cuộc để đáp ứng khẩn cấp với dịch Covid-19. Thực hiện nghiêm túc thông điệp “5K” theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

- Tập trung quyết liệt không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh; tăng cường tuyên truyền giám sát dịch bệnh. Chủ động phòng ngừa kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm, phong tỏa truy vết các trường hợp F0 nếu có, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Tổ chức đánh giá nguy cơ ngay khi có thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh để kịp thời đề xuất các biện pháp, các hoạt động phòng chống dịch bệnh cho phù hợp. 

- Kiểm tra, khảo sát, tham mưu UBND huyện/Ban chỉ đạo huyện xây dựng kịch bản, lên phương án dự phòng cho mọi tình huống để sẵn sàng ứng phó với tình hình dịch Covid -19 nhằm đảm bảo chủ động trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện. Chuẩn bị sẵn sàng khởi động lại các khu cách ly đón tiếp nhân dân từ vùng dịch trở về và các trường hợp F0, F1 theo đúng quy định. 

Đồng thời, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 gắn với việc thực hiện các giải pháp tăng trưởng kinh tế; kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển đảm bảo theo các chỉ đạo của cấp trên.

3. Công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản 

- Tập trung quyết liệt hơn nữa trong việc giải quyết các tồn tại, vướng mắc thực hiện công tác GPMB các dự án ĐTXD cơ bản trên địa bàn huyện. Phát huy vai trò trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, địa phương, phối hợp đồng bộ để giải quyết dứt điểm, kịp thời những tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác GPMB các công trình đầu tư xây dựng cơ bản để triển khai thi công các dự án đảm bảo theo tiến độ đề ra. 

- Giao Phòng TN&MT, Phòng TC-KH, BQL dự án ĐTXD-PTQĐ huyện khẩn trương tham mưu các nội dung để tổ chức họp Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025; Công việc hoàn thành trước ngày 15/8/2021. 

- Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật, triển khai thi công các công trình năm 2021 đảm bảo kế hoạch đề ra. 

+ Đồng thời, xúc tiến các quy trình, lập hồ sơ các công trình đầu tư công năm 2022 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án để triển khai thực hiện. Tổ chức bàn giao, đưa vào sử dụng và lập hồ sơ thanh quyết toán vốn các công trình, dự án đã hoàn thành theo đúng quy định. 

+ Xây dựng hồ sơ dự án đảm bảo chất lượng; tăng cường quản lý, giám sát chất lượng thi công các công trình xây dựng, chủ động, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư xây dựng, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn các công trình.  

+ Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương được UBND huyện giao nhiệm vụ chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra tình trạng bị cấp trên thu hồi vốn do chậm tiến độ. 

- Tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác GPMB đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, nhất là các công trình như đường nội thị Trung tâm huyện, đường giao thông Mậu Long-Đông An, nâng cấp đường bao Đại Bình, nâng cấp nền đường từ ĐH1 đến Trung tâm xã Ninh Phước, đường quốc lộ 14H đi Đông Trường Sơn, sân vận động huyện nhà thi đấu đa năng huyện, bến đò Trung Phước, trạm bơm Đại Bình, một số công trình trường học (Trường mẫu giáo Hướng Dương, Trường Tiểu học Hoàng Diệu, Trường TH&THCS Võ Chí Công, Trường TH&THCS Nguyễn Văn Trỗi) và các công trình từ nguồn vốn khắc phục lụt bão (Sửa chữa đường tránh lũ Trung tâm huyện, cầu Đại An, sửa chữa cầu treo Quế Lâm, khu dân cư Quế Lâm...). 

- Khẩn trương triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn đối với các công trình thuộc nguồn vốn Chương trình 135, NTM, vốn hỗ trợ có mục tiêu NS tỉnh, vốn triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh

4. Phòng NN&PTNT, Trung Tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện 

- Phối hợp với các địa phương tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Nhân dân tăng cường công tác chăm sóc sản xuất vụ Hè - Thu; triển khai thực hiện có hiệu quả phương án phòng chống hạn nhằm đảm bảo nước tưới cho các loại cây trồng trong mùa nắng hạn. Giám sát đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến các đối tượng dịch hại trên cây trồng. 

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ và xử lý dứt điểm các ổ dịch, đặc biệt bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò để đảm bảo đàn gia súc phát triển ổn định. 

- Khẩn trương triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn các chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn được giao năm 2021 đảm bảo kịp thời, hiệu quả, trong đó quan tâm Chương trình Ocop, chương trình nông thôn mới, các dự án 135, các mô hình khuyến nông, khuyến ngư, công trình kênh mương, thủy lợi, kế hoạch trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu, nguồn vốn phát triển sản xuất và các dự án hỗ trợ PTSX từ nguồn vốn thu hồi các dự án của năm trước... đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn vốn nhằm phát triển kinh tế, đem lại thu nhập cho nhân dân và tạo sản phẩm chủ lực hướng tới xây dựng thương hiệu sản phẩm. Tránh trường hợp để các nguồn vốn thuộc các chương trình dự án chính sách, PTSX bị thu hồi... 

- Đẩy nhanh các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt,...để sớm bàn giao đưa vào sử dụng (công trình nước sinh hoạt thôn Bình yên xã Phước Ninh...). Đồng thời, khẩn trương kiểm tra, khắc phục, sửa chữa ngay các tồn tại của các công trình nước sinh hoạt, thủy lợi đã đầu tư nhưng hiện nay không phát huy hiệu quả nhằm đảm bảo phục vụ nước sinh hoạt, nước tưới tiêu trong nhân dân. 

- Theo dõi, thông tin nhanh chóng, kịp thời tình hình thiên tai, bão lũ... và ban hành phương án phòng chống thiên tai, ứng phó kịp thời các tình huống do 6 thiên tai gây ra; chuẩn bị chu đáo các điều kiện thực hiện tốt công tác tìm kiếm cứu nạn-phòng chống thiên tai gắn với công tác phòng chống dịch bệnh. 

- Khẩn trương tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương, thuỷ lợi hoá đất màu, nước sinh hoạt 2015-2020 và đề xuất phương án, giải pháp để triển khai thực hiện trong giai đoạn tới đạt hiệu quả. 

- Hoàn chỉnh kế hoạch xây dựng huyện NTM trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện; phối hợp, hướng dẫn và đôn đốc UBND xã Phước Ninh lập hồ sơ minh chứng xây dựng xã đạt chuẩn NTM vào năm 2021 để kiểm tra, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền đúng thời gian quy định. Tập trung triển khai thực hiện khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, chỉnh trang, cải tạo vườn tạp gắn với phát triển du lịch …nhằm tạo tiền đề xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao. 

- Phối hợp với các địa phương, ngành Kinh tế và Hạ tầng khẩn trương rà soát, kiểm tra và điều chỉnh đề án phát triển sản xuất, quy hoạch NTM tại các địa phương; trên cơ sở đó hướng dẫn các địa phương điều chỉnh, bổ sung lại quy hoạch NTM đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, công việc hoàn thành trước 15/8/2021

5. Phòng KT&HT huyện 

- Tập trung hoàn thành các quy trình, thủ tục thực hiện dự án quy hoạch phân khu 1/2.000 Khu phức hợp dịch vụ du lịch nghĩ dưỡng cao cấp suối nước nóng Sơn Viên và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Trung Phước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, công việc hoàn thành trước ngày 15/8/2021. Kiểm tra, kiện toàn và hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục Đề án thành lập thị trấn Trung Phước đảm bảo theo quy định. 

- Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện; khẩn trương tham mưu xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm quy định về quản lý trật tự xây dựng, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông nhất là công trình quán Gió Đồng tại Cổng chào Trung tâm hành chính huyện và các công trình khác tại khu vực Trung tâm huyện ...đảm bảo theo đúng quy định. Giao ông Nguyễn Chí Tùng-Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo và tổ chức cuộc họp chuyên đề để thảo luận và có phương án xử lý dứt điểm các trường hợp xây dựng trái phép này theo quy định. 

- Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đô thị như đường, mương thoát nước, điện... tại Cụm công nghiệp Nông sơn để kêu gọi thu hút nhà đầu tư vào đầu tư dự án tại cụm công nghiệp nhằm tạo việc làm, giải quyết lao động thất nghiệp và tăng thu nhập cho nhân dân.

6. Phòng TN&MT huyện 

- Phối hợp với các ngành liên quan, địa phương tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, khoáng sản trên địa bàn huyện, nhất là công tác giao đất rừng trong Nhân dân (lưu ý đất công, đất 5%, rừng KFW6 và các dự án khác...) và các hoạt động khai thác cát, sỏi, sạn, khai thác than... trái phép; 7 thường xuyên tuần tra, kiểm soát, kiểm tra chấn chỉnh, tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực tài nguyên môi trường, khoáng sản, lấn chiếm đất đai trái phép, ....đảm bảo theo quy định. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan kiểm tra, chấn chỉnh các cơ sở sản xuất, kinh doanh nằm trong khu dân cư, nhất là các cơ sở sản xuất trầm hương có nguy cơ gây cháy nổ, ô nhiễm môi trường xung quanh... trên địa bàn huyện để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các cơ sở có biện pháp hoàn chỉnh các quy trình, thủ tục để sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

- Phối hợp với Kho bạc Nhà nước và Chi cục Thuế khu vực QS-NS-HĐ tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước, khai thác triệt để các nguồn thu trên địa bàn huyện đảm bảo thu đúng, thu đủ các khoản thu theo quy định; tăng cường công tác quản lý và kiểm soát chi ngân sách nhà nước. 

- Tham mưu UBND huyện tổ chức đánh giá tình hình ước thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và các dự án đầu tư phát triển, các Chương trình mục tiêu năm 2021...Đồng thời định hướng kế hoạch kinh tế - xã hội; xây dựng dự toán thu chi ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2022, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 trình cấp có thẩm quyền quyết định. 

- Phối hợp với các ngành, địa phương khẩn trương tham mưu UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc để kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng các dịch vụ công, tài sản công trên địa bàn huyện; tham mưu UBND huyện kế hoạch triển khai thực hiện phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Quyết định số 736/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh và thực hiện việc quản lý, khai thác dịch vụ công, tài sản công trên địa bàn huyện theo chỉ đạo tại Thông báo số 284/TB-UBND ngày 01/7/2021. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện các quy trình, thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các công trình: nâng cấp hồ Hố Cái, đường Đại Bình – Đại Thạnh, đường nội thị và kè Hồ Sen Trung tâm huyện.

8. Phòng LĐ-TB&XH huyện 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà ở cho đối tượng người có công với cách mạng theo Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đảm bảo đúng quy định. 

- Chủ động, tích cực tham mưu thực hiện các chính sách xã hội đối với người nghèo, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định; triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn đại dịch Covid-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách ly 8 tập trung trên địa bàn huyện đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Tham mưu phương án để thực hiện chỉ tiêu dạy nghề năm 2021, thường xuyên kiểm tra, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

- Theo dõi nắm bắt tình hình đời sống trong nhân dân để kịp thời hỗ trợ nhân dân khi gặp khó khăn, không để nhân dân thiếu đói, đứt bữa. - Giao Phòng LĐ-TB&XH huyện xây dựng phương án dự trữ gạo và nhu yếu phẩm cần thiết để kịp thời hỗ trợ cho Nhân dân trong trường hợp Nhân dân gặp khó khăn sau đại dịch Covid-19 và mùa mưa sắp đến.

9. Phòng GD&ĐT huyện 

- Khẩn trương hoàn thành Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức giáo dục trên địa bàn huyện” để sớm triển khai thực hiện. 

- Chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới và có phương án triển khai hiệu quả chương trình năm học 2021-2022 gắn với phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay. 

10. Phòng Nội vụ huyện 

Tăng cường công tác tham mưu, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ huyện đến xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, công việc thông suốt, bộ máy chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ từ trên xuống. 

11. Thanh Tra huyện Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát, thanh tra, kiểm toán việc đầu tư công trình xây dựng, điều hành ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện. Đề xuất các nội dung thanh tra đưa vào chương trình, kế hoạch tiếp tục thanh tra tại một số đơn vị, địa phương. 

12. Công an huyện, Ban CHQS huyện 

- Duy trì tốt chế độ trực SSCĐ, tổ chức tuần tra canh gác, nắm vững tình hình an ninh chính trị. Tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

- Công an huyện chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện, kiên quyết đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, xử lý các hành vi khai thác cát, sỏi, lâm sản, khoảng sản trái phép trên địa bàn huyện. 

- Tham mưu chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Quế Lâm, Quế Lộc đảm bảo chu đáo, đúng quy định.

13. Hạt Kiểm lâm huyện, BQL Khu Bảo loài và sinh cảnh Voi 

- Phối hợp với các ngành liên quan, địa phương thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm soát, truy quét, phát hiện và tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về quản lý bảo vệ và phát triển rừng; tài nguyên lâm khoáng sản trong lâm phận quản lý; trong đó, tập trung 9 điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân gây cháy rừng, kịp thời tham mưu UBND huyện xử lý nghiêm các trường hợp này theo chỉ đạo của Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 1594/SNN&PTNT-CCKL. 

- Hạt Kiểm lâm huyện chủ trì, phối hợp với các địa phương tham mưu điều chỉnh phương án PCCCR phù hợp với tình hình thực tiễn. 

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, các biện pháp quản lý bảo vệ và phát triển rừng, nhất là công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng, nghiêm cấm những người không có chức năng nhiệm vụ mang vật dụng dao rựa, cưa lốc, máy nỏ, xe nổ, bật lửa... vào rừng tự nhiên. Đồng thời, nghiên cứu, tính toán và có phương án khôi phục lại một số diện tích rừng tự nhiên bị cháy vừa qua như trồng rừng thay thế, trồng ươi, lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu dưới tán rừng…. 

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp UBND huyện thường kỳ tháng 7/2021. Yêu cầu các ngành, địa phương có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện đạt kết quả, báo cáo UBND huyện theo dõi, chỉ đạo./.

Xem Thông báo số 311/TB-UBND ngày 6/8/2021 chi tiết tại hệ thống Văn bản Pháp luật huyện Nông Sơn

Tin liên quan