Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị mới trên địa bàn huyện Nông Sơn năm 2020

Căn cứ Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của UBND huyện Nông Sơn về việc phê duyệt bổ sung danh mục Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Nông Sơn giai đoạn 2018-2020;

          Phòng NN&PTNT huyện Nông Sơn thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện chủ trì dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị mới trên địa bàn huyện nông Sơn năm 2020, cụ thể như sau:

1. Danh mục dự án

STT

Tên dự án

Đối tượng thực hiện

Phạm vi thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Dự án Cây ăn quả (Bưởi da xanh, Bưởi trụ lông Đại Bình) liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm năm 2020

Nông dân, HTX

6 xã

2020

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị (sau đây gọi tắt là hồ sơ):

          Hồ sơ được lập theo biểu mẫu áp dụng cho nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tại quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh.

           3. Số lượng hồ sơ: 11 bộ (01 bộ hồ sơ gốc và 10 bản sao bộ hồ sơ gốc), tất cả được đóng gói thành 01 túi hồ sơ có niêm phong bên ngoài.

           4. Bên ngoài cùng của túi hồ sơ ghi rõ:

           “Hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị mới trên địa bàn huyện Nông Sơn năm 2020 và các thông tin:

            - Tên dự án tham gia

            - Tên, địa chỉ của cá nhân, tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp).

            - Họ, tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính.

            - Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

           5. Địa chỉ nhận hồ sơ: Văn phòng Điều phối NTM huyện Nông Sơn (thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam).

           6. Hình thức nộp hồ sơ: Gửi qua Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Văn Phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện Nông Sơn.

          - Trường hợp gửi qua bưu điện: Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu bưu điện nơi đến.

          - Trường hợp nộp trực tiếp: Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu đến của văn thư của Văn phòng Điều phối NTM huyện Nông Sơn.

          7. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 17 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2020.

          8. Các văn bản, biểu mẫu kèm theo

            - Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của UBND huyện Nông Sơn về việc phê duyệt bổ sung danh mục Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Nông Sơn giai đoạn 2018-2020;  

          - Quyết định 4129/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; phát triển ngành nghề nông thôn và Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020;

- Biểu mẫu hồ sơ. 

Tải thông báo chi tiết đính kèm

Tin liên quan