Huyện Nông Sơn hoàn thành việc ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả công nhận khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tại KDC Trung Yên, xã Sơn Viên

Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn đã hiệp thương với các tổ chức chính trị - xã hội huyện, chủ trì thống nhất cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Viên, Ban công tác Mặt trận KDC Trung Yên về thời gian, nội dung, cách thức, quy trình tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến Nhân dân đối với kết quả công nhận khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tại KDC Trung Yên, xã Sơn Viên. Từ ngày 21/5/2020 đến ngày 03/6/2020 đã tổ chức lấy ý kiến và công khai 10 ngày kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả công nhận khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tại KDC Trung Yên. Có 170/200 (đạt 85 %) hộ dân tham gia lấy ý kiến. Hầu hết các hộ dân được lấy ý kiến thống nhất cao với kết quả xây dựng KDC nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương; có 1,18% hộ dân tại KDC được lấy ý kiến không hài lòng ở một số tiêu chí xây dựng KDC nông thôn mới kiểu mẫu; đề xuất: Chính quyền địa phương cần tiếp tục đầu tư, vận động Nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả hơn các tiêu chí về môi trường, điện đường…

.
.

Tin liên quan