Thông báo việc tổ chức kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XI

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện quyết định tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019), Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm xem xét, quyết định các nội dung sau:

A.   HĐND huyện xem xét các báo cáo sau:

 Các báo cáo công tác năm 2019 của Thường trực HĐND huyện, các Ban Hội dồng nhân dân huyện , Toà án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

Các báo cáo năm 2019 của UBND huyện, cụ thể: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - anh ninh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tình hình thu chi ngân sách năm 2019, dự toán phân bổ ngân sách và vốn XDCB năm 2020; Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng; Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Báo cáo về tình hình thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND huyện.

 Các báo cáo của Thường trực HĐND huyện về: Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9; việc giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp; báo cáo kết quả giám sát việc sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục để mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp học; báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện.

B. HĐND huyện xem xét, quyết định các nội dung sau:

1. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

2. Phân bổ dự toán thu - chi ngân sách và vốn đầu tư XDCB năm 2020.

3. Phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn thực hiện Chương trình MTQG NTM giai đoạn 2018-2020 xã Sơn Viên;

4. Thông qua Đồ án Quy hoạch vùng huyện Nông Sơn đến năm 2030;

5. Điều chỉnh quyết toán năm 2017;

6. Thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện về tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng 5 năm (2016-2021) ;

7. Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020.

8. Kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2020.

9. Kết quả giám sát việc sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục để mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp học.

10. Kết quả giám sát công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện

C. Tại kỳ họp, HĐND huyện đồng thời thực hiện các công việc sau:

1. Thảo luận; chất vấn và trả lời chất vấn

2. Miễn nhiệm chức danh do Hội đồng nhân dân huyện bầu; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện.

3. Nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2019.

D. Thời gian và địa điểm

Thời gian:  trong 2 ngày, từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 12 năm 2019.

- Địa điểm: Tại Hội trường A, Trung tâm Hội nghị huyện Nông Sơn.

Tin liên quan