Tổ chức kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Nông Sơn quyết định tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2019), HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm xem xét, quyết định các nội dung sau:

A.   HĐND huyện xem xét các báo cáo sau:

 Các báo cáo công tác 6 tháng đầu và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2019 của Thường trực HĐND huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện , Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

Các báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 của UBND huyện, cụ thể: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương năm 2018; Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn các công trình XDCB; Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; Báo cáo tình hình thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện.

 Các báo cáo của Thường trực HĐND huyện về: Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, 8; Báo cáo việc giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2018 của HĐND, Thường trực HĐND huyện.

B. HĐND huyện xem xét, quyết định: Bổ sung nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP 6 tháng cuối năm 2019, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương năm 2018 và quyết định một số nội dung quan trọng khác theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

C. Tại kỳ họp, HĐND huyện đồng thời thực hiện các công việc sau:

1. Thảo luận; chất vấn và trả lời chất vấn.

2. Miễn nhiệm các chức danh do HĐND huyện bầu.

3. Bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

4. Nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

D. Thời gian và địa điểm

Thời gian:  trong 2 ngày, từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 7 năm 2019.

  - Địa điểm: Tại Hội trường A, Trung tâm Hội nghị huyện Nông Sơn.

Tin liên quan