Huyện ủy Nông Sơn làm việc về công tác giảm nghèo

Chiều ngày 26.2, Huyện ủy Nông Sơn làm việc với Phòng LĐ-TB&XH huyện, Ủy ban Mặt trận TQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện về công tác giảm nghèo trên địa bàn.

Buổi làm việc tập trung thảo luận các giải pháp giảm nghèo theo Chương trình số 12, ngày 28.2.2017 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 02, ngày 27.4.2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020; giải pháp thực hiện Chỉ thị số 14, ngày 31.10.2017 của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo. Đến nay, toàn huyện Nông Sơn có 1.154 hộ nghèo (tỉ lệ 13,13%), 771 hộ cận nghèo (tỉ lệ 8,77%). Địa phương phấn đấu năm 2019 giảm từ 250 hộ nghèo trở lên. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện ủy cũng đã yêu cầu Phòng LĐ-TB&XH bám sát, thực hiện đúng lộ trình hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo năm 2019; các hội, đoàn thể cùng chung tay thực hiện các giải pháp tích cực để giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân. Cùng với đó tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo trong bộ tiêu chí nông thôn mới, gồm tiêu chí 11 (hộ nghèo), tiêu chí 12 (lao động có việc làm trong độ tuổi), tiêu chí 14.3 (lao động có việc làm qua đào tạo) và 18.6 (bình đẳng giới).