Nông Sơn đạt 87 tiêu chí NTM, bình quân đạt 12,42 tiêu chí/xã

Chiều ngày 17/8, UBND huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình triển khai thực hiện chương trình NTM 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối  năm 2018.
Trong 6 tháng đầu năm 2018, phong trào xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện tiếp tục được triển khai và tổ chức thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực. Đến nay, tổng tiêu chí NTM các xã đã đạt được là 87 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 12,42 tiêu chí/xã, tăng 4 tiêu chí so với năm 2017. Trong đó: Quế Lộc 17 Tiêu chí, Quế Trung 15 Tiêu chí, Sơn Viên 13 Tiêu chí, Phước Ninh 12 tiêu chí, Quế Ninh 11 tiêu chí, Quế Phước 10 Tiêu chí, Quế Lâm 9 tiêu chí. Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn huyện cũng đã huy động được 11,3 tỷ đồng thực hiện chương trình này; hoàn thành và  làm hồ sơ, thủ tục quyết toán, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho nhân dân…
Thời gian tới, BCĐ NTM huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo các xã phối hợp với các ngành liên quan, thành viên BCĐ huyện tiếp tục rà soát, báo cáo tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, đặc biệt là các xã điểm. Hướng dẫn xã Quế Lộc thực hiện các thủ tục đề nghị thẩm tra, đánh giá, xét công nhận đạt xã nông thôn mới; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để triển khai thực hiện, triển khai thực hiện, đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân, thanh quyết toán các nguồn vốn đã được phân bổ năm 2018...
Dịp này, UBND huyện Nông Sơn cũng đã triển khai công văn 3201 ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc đẩy mạnh việc xây dựng  “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu’’.