Hướng dẫn lập phiếu yêu cầu dành cho Chuyên viên

Hướng dẫn lập phiếu yêu cầu dành cho Chuyên viên

1. Lập phiếu yêu cầu

 

Vào Menu trái -> Xử lý công việc -> Chọn Lập phiếu yêu cầu

Ý nghĩa các thông tin:

(1) Ngày giờ yêu cầu

Chương trình mặc định ngày giờ hệ thống

(2) Người lập phiếu

Mặc định tên người đăng nhập

(3) Chọn người yêu cầu

Chọn Lãnh đạo cơ quan yêu cầu

(4) Người xử lý chính

Chọn người xử lý chính phiếu yêu cầu

(5) Người phối hợp xử lý

Chọn người phối hợp xử lý (nếu có)

(6) Nội dung

Đánh nội dung yêu cầu xử lý

(7) Hạn xử lý yêu cầu

Chọn hạn xử lý yêu cầu

(8) Đính kèm tệp tin

Đính kèm file văn bản tham mưu (Không bắt buộc)

Sau khi điền đầy đủ thông tin trên, người dùng click vào nút (9) Cập nhật để lưu thông tin phiếu yêu cầu

B2.  Xử lý phiếu yêu cầu


1. Chọn người nhận

Chuyển lãnh đạo cơ quan

2. Nội dung

Đánh nội dung cần trình

3. Đính kèm tập tin

Đính kèm văn bản đã tham mưu cho lãnh đạo

* Người phối hợp, người giám sát

Chọn nếu có

4. Chuyển

Chuyển cho Lãnh đạo xem duyệt nội dung văn bản đã tham mưu (Bắt buộc)


Tin liên quan