HOẠT ĐỘNG Ở MỘT KHỐI DÂN VẬN CƠ SỞ

Xã Sơn Viên được tách ra từ xã Quế Lộc từ tháng 5 năm 2008, có diện tích tự nhiên 26,62 km2, trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp chiếm 385,3 ha; dân số trung bình 2.904 khẩu, sống tập trung ở 5 thôn, hơn 90% số hộ sản xuất nông nghiệp, còn lại là hộ kinh doanh nhỏ và ngành nghề thủ công.

Cũng như các địa phương khác trong huyện, Đảng bộ đã xác định công tác vận động quần chúng có vị trí hết sức quan trọng trong toàn bộ công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhất là trong điều kiện địa phương còn rất nhiều khó khăn lại vừa mới thành lập. Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức quán triệt và tiếp tục triển khai thực hiện Hướng dẫn số 01-HDLB/TC-DVTW ngày 25/5/2000 của Liên ban Tổ chức-Dân vận Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế cán bộ của Ban Dân vận địa phương; quyết định thành lập Khối Dân vận Đảng ủy do đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy làm trưởng khối, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận làm phó khối, thành viên gồm 12 đồng chí. Sau đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 và bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2011-2016 (tháng 5/2011) do yêu cầu công tác, đồng chí Uy viên Ban Thường vụ Đảng ủy được phân công trực tiếp làm trưởng khối, các thành viên chuyển công tác đều được bổ sung đảm bảo cơ cấu, số lượng để tiếp tục hoạt động. Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo bổ sung Quy chế hoạt động của khối, phân công nhiệm vụ của mỗi thành viên, gắn từng đồng chí phụ trách từng lĩnh vực và địa bàn cụ thể, đồng thời chịu trách nhiệm trước khối về lĩnh vực phụ trách. Theo quy chế, định kỳ hàng tháng, quý khối tổ chức giao ban,  có sự tham gia của Thường trực Đảng ủy, thường trực UBND; các thành viên phải báo cáo tình hình công tác theo trách nhiệm phân công. Nhờ có quy chế hoạt động rõ ràng, nên các thành viên trong Khối dân vận đều bám sát cơ sở, phản ánh kịp thời tình hình nhân dân, báo cáo tham mưu Thường vụ Đảng ủy có hướng chỉ đạo phù hợp. Ở các chi bộ trực thuộc, Thường vụ Đảng ủy phân công đồng chí bí thư chi bộ trực tiếp phụ trách công tác dân vận.

Ngay từ đầu năm, Khối dân vận đã chủ động xây dựng chương trình công tác triển khai đến các chi bộ. Thường vụ Đảng ủy quan tâm chỉ đạo phát huy vai trò của bộ máy làm công tác dân vận, phân công đảng viên có uy tín, năng lực phụ trách các đoàn thể, gắn các tiêu chuẩn đơn vị làm tốt công tác dân vận khi phân tích chất lượng đảng viên và tổ chức đảng. Trừ những đảng viên miễn sinh hoạt 100% đảng viên còn lại đều được phân công phụ trách từng nhóm hộ gia đình và làm nòng cốt trong các tổ chức quần chúng. Nhờ vậy đã góp phần tích cực vào giải quyết các vụ việc phát sinh, tạo không khí dân chủ, ổn định chính trị và tạo khí thế thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng tại địa phương. Nhận thức được vị trí, vai trò của công tác dân vận nên trong toàn bộ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy đã thường xuyên quan tâm định hướng và tạo điều kiện để Khối dân vận phát huy tốt vai trò tham mưu; trong những năm qua Khối dân vận đã tham mưu Đảng ủy tổ chức triển khai cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của cấp trên về công tác vận động quần chúng; ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn xã; tham mưu giúp Thường vụ Đảng ủy kiểm tra đôn đốc các ban, ngành thuộc chính quyền trong việc cụ chế hóa và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy Đảng về công tác dân vận và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân; vận động nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XIII) và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ (2011-2016) đảm bảo cơ cấu, chất lượng với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,7%; chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong toàn đảng bộ thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2001 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cũng như phong trào hành động cách mạng của nhân dân. Đảng ủy, UBND xã duy trì chế độ tiếp dân vào ngày thứ 5 hằng tuần; thông qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” để tạo điều kiện cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đồng thời thông báo kết quả kiểm tra, kết luận, xử lý kịp thời những biểu hiện vi phạm của cán bộ, đảng viên khi được quần chúng nhân dân phản ánh. UBND xã tạo mọi điều kiện để nhân dân thực hiện những nội dung “dân biết, tham gia ý kiến, dân quyết định trực tiếp, dân giám sát kiểm tra” theo Quy chế dân chủ ở cơ sở. Trển khai thực hiện “một cửa” trên các lĩnh vực địa chính, tư pháp-hộ tịch; niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại trụ sở UBND xã, công khai hóa và quyết toán các khoản đóng góp huy động trong dân thông qua các hội nghị nhân dân ở thôn; công khai chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên hệ thống loa truyền thanh của xã để nhân dân biết thực hiện. Nhờ vậy đã tạo được không khí thỏa mái, phấn khởi, dân chủ, phát huy tốt nội lực để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn. Đến nay, với phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”; “nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ” 5/5 thôn đã xây dựng được nhà sinh hoạt cộng đồng. Các công trình khác như: Trụ sở làm việc của xã, trường học được xây dựng hai tầng; giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng được kiên cố hóa…Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong 5 năm qua đạt trên 9,5 tỷ đồng, trong đó vốn do nhân dân đóng góp bằng tiền 685.742.000 đồng, góp công 782 công và hiến hơn 5.476m đất.

Đối với Mặt trận, các đoàn thể, Khối Dân vận đã tham mưu giúp Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo Mặt trận, đoàn thể hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Thường trực Đảng ủy duy trì chế độ giao ban nghe Mặt trận, đoàn thể báo cáo tình hình thực hiện công tác theo chức trách, định hướng chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm tăng cường tập hợp đoàn, hội viên. Nhiều phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận, các đoàn thể hoạt động có hiệu quả, nổi bật như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã được các ngành, đoàn thể phối hợp triển khai thực hiện đạt kết quả đáng kể; tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa từ 85% năm 2008 (511 hộ), tăng lên 94,16% năm 2012 (645 hộ). Hằng năm, 100% thôn đăng ký xây dựng thôn văn hóa và hiện nay có 5/5 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa, trong đó duy trì 01 thôn văn hóa cấp tỉnh (thôn Trung Yên), 04 thôn đạt văn hóa cấp huyện (thôn Phước Bình Trung, Phước Bình Tây, Phước Bình Đông và thôn Đại An); 04 tộc họ văn hóa (tộc Đỗ, tộc Nguyễn Phước, tộc Phan và tộc Cao); phát động xây dựng xã văn hóa năm 2008, đến nay được huyện công nhận xã đạt văn hóa 5 năm liền.

Nhờ làm tốt công tác dân vận nên an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 63% năm 2008 xuống còn 49,07% năm 2012; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 4,4 triệu đồng (năm 2009) lên 5,2 triệu đồng (năm 2012). Nội bộ đoàn kết thống nhất; mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân được củng cố và tăng cường.

Từ kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận ở xã Sơn Viên, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:

- Tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận; gắn tiêu chuẩn đơn vị làm tốt công tác dân vận khi phân tích chất lượng tổ chức đảng và đảng viên nhằm phát huy tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên.

- Chính quyền phải chăm lo công tác dân vận, tạo điều kiện thuận lợi để Khối Dân vận hoạt động, gắn thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận với thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phong, an ninh; chăm lo cải thiện đời sống nhân dân bằng những việc làm cụ thể, đúng chủ trương và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

- Chăm lo củng cố xây dựng bộ máy và đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận, thực hiện tốt quy chế; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể nhằm tạo hiệu quả trong các phong trào hành động cách mạng của quần chúng.

Tin liên quan