Mặt trận Nông Sơn tọa đàm nông thôn mới

Để thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự tham gia tích cực, hiệu quả của các cấp, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, Mặt trận từ huyện đến cơ sở đã có vai trò rất quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động sự tham gia ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân,

Mặt trận từ huyện đến cơ sở đã có vai trò rất quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động sự tham gia ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân, huy động mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở các địa phương tổ chức các hội nghị tuyên truyền phổ biến trong các tầng lớp nhân dân, nắm vững quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước và của địa phương để nhận thức đúng về ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Xác định việc tuyên truyền nâng cao nhận thức có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc triển khai thực hiện chương trình. Trên cơ sở phân công thành viên BCĐ đứng điểm tại các địa phương; theo dõi đôn đốc việc triển khai thực hiện đồng thời căn cứ chức năng, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận và các Hội đoàn thể đã xây dựng kế hoạch triển khai quán triệt cho ủy viên UBMT cơ sở, đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, các Hội, đoàn thể về chủ trương, ý nghĩa, mục đích, bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao nhận thức, qua đó xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới để triển khai thực hiện tốt công tác này ở các địa phương.

Thời gian qua, Mặt trận và các tổ chức Hội đoàn thể xã đã tổ chức nhiều lớp tập huấn và hàng trăm cuộc họp ở KDC để triển khai. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm khơi dậy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tính cần cù, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân tạo sự thống nhất đồng thuận để huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia trong việc thực hiện vì bản thân người dân vừa là chủ thể vừa là người trực tiếp hưởng lợi từ chủ trương xây dựng nông thôn mới. Các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã được cụ thể hóa thành những nhiệm vụ gắn với các nội dung thi đua của Mặt trận và các hội, đoàn thể, đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Thông qua sinh hoạt nhân dân tại KDC công khai chủ trương xây dựng nông thôn mới, lộ trình tiến hành; phần nào Nhà nước hỗ trợ, phần nào kêu gọi nhân dân đóng góp với phương châm Nhà nước hỗ trợ nhân dân cùng làm để dân biết, dân bàn bạc thống nhất quyết định cách tiến hành, các bước triển khai…Do vậy nhân dân phấn khởi, hăng hái tham gia xây dựng các công trình công ích, công trình phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Qua 3 năm triển khai thực hiện cuộc vận động kết quả bước đầu đem lại rất đáng trân trọng; toàn huyện đã vận động hàng ngàn ngày công, hàng trăm triệu đồng tham gia làm trên hơn 20km đường bê tông giao thông nông thôn, hơn 24,4 km giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương, chỉnh trang nhà vườn. Ngoài ra nhân dân tự đóng góp trên 100 triệu đồng; hiến hàng chục ha đất, hàng nghìn cây cối các loại, tháo dỡ các công trình vật kiến trúc để phục vụ cho công trình công cộng và giao thông liên thôn, liên xã theo quy hoạch.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình mới nên sẽ đồng nghĩa với việc có nhiều khó khăn, nhưng khó không có nghĩa là không làm được, 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới sẽ được triển khai thực hiện thành công nếu có sự gắn kết của toàn xã hội cùng chung tay góp sức xây dựng. Tuy nhiên, trên thực tế một số tiêu chí chưa phù hợp, có thể sẽ cần phải điều chỉnh trong thời gian sớm nhất, sát với thực tế, phù hợp với từng vùng của địa phương. Làm sao cho quá trình triển khai thực hiện sẽ thuận lợi, nhanh chóng, đạt kết quả cao nhất với những kết quả như mong muốn của chương trình xây dựng nông thôn mới.

 * Để góp phần hoàn thành mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Nông Sơn, UBMTTQVN huyện đã đề ra những giải pháp sau:

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ hàng đầu nhằm góp phần thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian qua Ủy ban Mặt trận TQVN huyện Nông Sơn đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên, chủ trì hướng dẫn Ủy ban Mặt trận TQVN các xã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cũng như tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện trước hết là tập trung 2 xã điểm Quế Trung và Quế Lộc.

Mặt khác, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN huyện, xã thường xuyên đổi mới, lồng ghép, đa dạng hóa các loại hình hoạt động, gắn chặt các nội dung công tác Mặt trận vào các cuộc vận động theo tinh thần Kết luận số 62 ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội” và Kết luận số 57 ngày 03/11/2009 của Bộ Chính trị về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ văn minh, về công tác dân tộc, tôn giáo” được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình hưởng ứng. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” gắn liền với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay phù hợp với yêu cầu thực tiễn ở huyện Nông Sơn trong thời kỳ mới.

  Hy vọng rằng sau tọa đàm này nhiều địa phương sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm quý báu, có cách nhìn nhận toàn diện, đầy đủ, chính xác hơn về vai trò của Mặt trận cũng như các ngành các cấp, các tổ chức thành viên trong việc tập hợp và phát huy tối đa các nguồn lực tạo nên sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công tác xây dựng nông thôn mới .

Tin liên quan