Gần 2,3 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 136 về phân bổ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng các xã điểm theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2013 với tổng kinh phí 20 tỷ đồng. Trong đó, huyện Nông Sơn được phân bổ kinh phí 800 triệu đồng cho 2 xã điểm là Quế Trung và Quế Lộc.

Được biết, cùng với nguồn kinh phí tỉnh phân bổ, trong năm 2013 huyện Nông Sơn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới gần 2,3 tỷ đồng, gồm đầu tư cơ sở hạ tầng cho 2 xã điểm Quế Trung và Quế Lộc là 1,7 tỷ đồng (mỗi xã 850 triệu đồng), đầu tư phát triển sản xuất cho 7 xã trên địa bàn là 490 triệu đồng và 100 triệu đồng cho công tác quản lý, tập huấn và đào tạo.

Như vậy, qua 3 năm triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, toàn huyện đã đầu tư tổng kinh phí hơn 8 tỷ đồng.

Tin liên quan