Mẫu văn bản ký số nông sơn

Mẫu văn bản ký số nông sơn

 I. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN 

STT

LOẠI VĂN BẢN

TẢI VỀ

01

NGHỊ QUYẾT 

File

02

QUYẾT ĐỊNH

File

03

BÁO CÁO (cấp dưới gửi cấp trên)

File

04

BÁO CÁO

File

05

TỜ TRÌNH

File

06

CÔNG VĂN

File

 

 II. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

STT

LOẠI VĂN BẢN

TẢI VỀ

01

QUYẾT ĐỊNH (quy định gián tiếp)

File

02

QUYẾT ĐỊNH (quy định trực tiếp)

File

03

BÁO CÁO (cấp dưới gửi cấp trên)

File

04

BÁO CÁO

File

05

TỜ TRÌNH

File

06

 GIẤY MỜI

File

07

HƯỚNG DẪN

File

08

 KẾ HOẠCH 

File

09

CÔNG VĂN

File

10

 THÔNG BÁO

File

11

CHƯƠNG TRÌNH

File

 

 III. PHÒNG, BAN HUYỆN

STT

LOẠI VĂN BẢN

TẢI VỀ

01

QUYẾT ĐỊNH (quy định gián tiếp)

File

02

QUYẾT ĐỊNH (quy định trực tiếp)

File

03

BÁO CÁO (cấp dưới gửi cấp trên)

File

04

BÁO CÁO

File

05

TỜ TRÌNH

File

06

 GIẤY MỜI

File

07

HƯỚNG DẪN

File

08

 KẾ HOẠCH 

File

09

CÔNG VĂN

File

10

 THÔNG BÁO

File

11

CHƯƠNG TRÌNH

File

 

IV. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

STT

LOẠI VĂN BẢN

TẢI VỀ

01

QUYẾT ĐỊNH (quy định gián tiếp)

File

02

QUYẾT ĐỊNH (quy định trực tiếp)

File

03

BÁO CÁO (cấp dưới gửi cấp trên)

File

04

BÁO CÁO

File

05

TỜ TRÌNH

File

06

 GIẤY MỜI

File

07

HƯỚNG DẪN

File

08

 KẾ HOẠCH 

File

09

CÔNG VĂN

File

10

 THÔNG BÁO

File

11

CHƯƠNG TRÌNH

File

Tin liên quan