Hướng dẫn cài đặt Mail công vụ trên điện thoại chạy Hệ điều hành Android

Trên điện thoại kích vào biểu tượng Gmail

1. Trên điện thoại kích vào biểu tượng Gmail

http://nongson.gov.vn/Portals/0/LienKet/New/New1/1.jpg 

Chọn tài khoản đăng nhập

Chọn tài khoản đăng nhập

 

Kích vào Thêm một tài khoản khác

Kích vào Thêm một tài khoản khác

 

Kích Khác

Kích Khác

 

Nhập địa chỉ Email công vụ

Nhập địa chỉ Email công vụ

 

Chọn Thiết lập thủ công

Chọn Thiết lập thủ công