Quy trình ISO

Quy trình ISO

I. TÀI LIỆU ISO

STT

TÀI LIỆU

TẢI VỀ

01

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo ISO 9001:2015

File

02

Chính sách chất lượng-ISO 9001:2015

File

03

Mục Tiêu chất lượng- ISO 9001:2015

File

04

Sổ tay chất lượng ISO 9001:2015

File

05

Quy trình giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực Giáo dục và đào tạo

File

06

Quy trình giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng

File

07

Quy trình giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực LĐ-TB&XH

File

08

Quy trình giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực NN&PTNT

File

09

Quy trình giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực Nội vụ

File

10

Quy trình giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch

File

11

Quy trình giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

File

12

Quy trình giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực Thanh tra

File

13

Quy trình giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực Văn phòng - Y tế

File

14

Quy trình giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực Văn hoá - Thông tin

File

15

Quy trình giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực Tư pháp

File

16

Biểu mẫu kèm theo

File

II. HỒ SƠ ISO

STT

TÀI LIỆU

TẢI VỀ

01

Báo cáo đánh giá nội bộ

File

02

Biên bản kết luận cuộc họp

File

03

Quyết định Công bố

File

 

 

 

Tin liên quan