Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 57 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
05/NQ-HĐND 26/05/2023 Đang có hiệu lực
08/NQ-HĐND 26/05/2023 Đang có hiệu lực
07/NQ-HĐND 26/05/2023 Đang có hiệu lực
01/NQ-HĐND 26/05/2023 Đang có hiệu lực
10/NQ-HĐND 26/05/2023 Đang có hiệu lực
04/NQ-HĐND 26/05/2023 Đang có hiệu lực
03/NQ-HĐND 26/05/2023 Đang có hiệu lực
11/NQ-HĐND 26/05/2023 Đang có hiệu lực
09/NQ-HĐND 26/05/2023 Đang có hiệu lực
02/NQ-HĐND 26/05/2023 Đang có hiệu lực
05/NQ-HĐND 26/05/2023 Đang có hiệu lực
40/NQ-HĐND 21/12/2022 Đang có hiệu lực
37/NQ-HĐND 21/12/2022 Đang có hiệu lực
33/NQ-HĐND 21/12/2022 Đang có hiệu lực
41/NQ-HĐND 21/12/2022 Đang có hiệu lực
34/NQ-HĐND 21/12/2022 Đang có hiệu lực
39/NQ-HĐND 21/12/2022 Đang có hiệu lực
38/NQ-HĐND 21/12/2022 Đang có hiệu lực
32/NQ-HĐND 21/12/2022 Đang có hiệu lực
31/NQ-HĐND 21/12/2022 Đang có hiệu lực
35/NQ-HĐND 21/12/2022 Đang có hiệu lực
36/NQ-HĐND 21/12/2022 Đang có hiệu lực
27/NQ-HĐND 18/10/2022 Đang có hiệu lực
21/NQ-HĐND 18/10/2022 Đang có hiệu lực
25/NQ-HĐND 18/10/2022 Đang có hiệu lực