Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 35 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
26/NQ-HĐND 18/10/2022 Đang có hiệu lực
25/NQ-HĐND 18/10/2022 Đang có hiệu lực
22/NQ-HĐND 18/10/2022 Đang có hiệu lực
21/NQ-HĐND 18/10/2022 Đang có hiệu lực
27/NQ-HĐND 18/10/2022 Đang có hiệu lực
29/NQ-HĐND 18/10/2022 Đang có hiệu lực
28/NQ-HĐND 18/10/2022 Đang có hiệu lực
23/NQ-HĐND 18/10/2022 Đang có hiệu lực
30/NQ-HĐND 18/10/2022 Đang có hiệu lực
12/NQ-HĐND 15/07/2022 Đang có hiệu lực
16/NQ-HĐND 15/07/2022 Đang có hiệu lực
19/NQ-HĐND 15/07/2022 Đang có hiệu lực
17/NQ-HĐND 15/07/2022 Đang có hiệu lực
13/NQ-HĐND 15/07/2022 Đang có hiệu lực
15/NQ-HĐND 15/07/2022 Đang có hiệu lực
14/NQ-HĐND 15/07/2022 Đang có hiệu lực
11/NQ-HĐND 15/07/2022 Đang có hiệu lực
18/NQ-HĐND 15/07/2022 Đang có hiệu lực
20/NQ-HĐND 15/07/2022 Đang có hiệu lực
10/NQ-HĐND 01/07/2022 Đang có hiệu lực
10/NQ-HĐND 25/12/2014 Đang có hiệu lực
13/NQ-HDND 25/12/2014 Đang có hiệu lực
15/NQ-HĐND 25/12/2014 Đang có hiệu lực
16/NQ-HĐND 25/12/2014 Đang có hiệu lực
17/NQ-HDND 25/12/2014 Đang có hiệu lực