Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 46 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
36/NQ-HĐND 21/12/2022 Đang có hiệu lực
34/NQ-HĐND 21/12/2022 Đang có hiệu lực
41/NQ-HĐND 21/12/2022 Đang có hiệu lực
33/NQ-HĐND 21/12/2022 Đang có hiệu lực
40/NQ-HĐND 21/12/2022 Đang có hiệu lực
39/NQ-HĐND 21/12/2022 Đang có hiệu lực
38/NQ-HĐND 21/12/2022 Đang có hiệu lực
32/NQ-HĐND 21/12/2022 Đang có hiệu lực
37/NQ-HĐND 21/12/2022 Đang có hiệu lực
35/NQ-HĐND 21/12/2022 Đang có hiệu lực
31/NQ-HĐND 21/12/2022 Đang có hiệu lực
22/NQ-HĐND 18/10/2022 Đang có hiệu lực
25/NQ-HĐND 18/10/2022 Đang có hiệu lực
26/NQ-HĐND 18/10/2022 Đang có hiệu lực
27/NQ-HĐND 18/10/2022 Đang có hiệu lực
29/NQ-HĐND 18/10/2022 Đang có hiệu lực
30/NQ-HĐND 18/10/2022 Đang có hiệu lực
23/NQ-HĐND 18/10/2022 Đang có hiệu lực
28/NQ-HĐND 18/10/2022 Đang có hiệu lực
21/NQ-HĐND 18/10/2022 Đang có hiệu lực
16/NQ-HĐND 15/07/2022 Đang có hiệu lực
19/NQ-HĐND 15/07/2022 Đang có hiệu lực
13/NQ-HĐND 15/07/2022 Đang có hiệu lực
15/NQ-HĐND 15/07/2022 Đang có hiệu lực
14/NQ-HĐND 15/07/2022 Đang có hiệu lực