Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
141 Đỗ Trường Thương
Ông Đỗ Trường Thương

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

142 Nguyễn Tám
Ông Nguyễn Tám

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

143 Lê Hữu Yến
Ông Lê Hữu Yến

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

144 Phạm Huy Cường
Ông Phạm Huy Cường

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN xã

145 Nguyễn Sanh
Ông Nguyễn Sanh

Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB xã

146 Nguyễn Thanh Định
Ông Nguyễn Thanh Định

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã

147 Tăng Văn Thảo
Ông Tăng Văn Thảo

Chức vụ: CC VP-TK

148 Đỗ Khánh Y Thoan
Bà Đỗ Khánh Y Thoan

Chức vụ: Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

149 Lê Văn Thịnh
Ông Lê Văn Thịnh

Chức vụ: CC ĐC-XD

150 Trương Thị Hoàng Yến
Bà Trương Thị Hoàng Yến

Chức vụ: Văn phòng - Thống kê

151 Lê Phước Nhật Trường
Ông Lê Phước Nhật Trường

Chức vụ: Bí thư Đoàn xã

152 Nguyễn Thị Xuyến
Bà Nguyễn Thị Xuyến

Chức vụ: Tư pháp - Hộ tịch

153 Nguyễn Thu Hiền
Bà Nguyễn Thu Hiền

Chức vụ: Tư pháp - Hộ tịch

154 Nguyễn Đình Sinh
Ông Nguyễn Đình Sinh

Chức vụ: Tài chính - kế toán

155 Trần Thị Út Thúy
Bà Trần Thị Út Thúy

Chức vụ: Tài chính - kế toán

156 Ngô Đình Thương
Ông Ngô Đình Thương

Chức vụ: Văn hóa - Xã hội

157 Nguyễn Thị Minh Trang
Bà Nguyễn Thị Minh Trang

Chức vụ: Văn hóa - Xã hội

158 Nguyễn Hoán Điển
Ông Nguyễn Hoán Điển

Chức vụ: Địa chính - xây dựng

159 Trần Ngọc Vinh
Ông Trần Ngọc Vinh

Chức vụ: Địa chính - xây dựng

160 Phan Hoại Phong
Ông Phan Hoại Phong

Chức vụ: Phó CHT quân sự xã