Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
101 Nguyễn Thị Hồng
Bà Nguyễn Thị Hồng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã

102 Hồ Đức Khánh
Ông Hồ Đức Khánh

Chức vụ: ĐC-XD

103 Đăng Thanh Tuấn
Ông Đăng Thanh Tuấn

Chức vụ: Xã Đội trưởng

104 Lê Thị Nở
Bà Lê Thị Nở

Chức vụ: Bí thư Đoàn xã

105 Lưu Ngọc Chung
Ông Lưu Ngọc Chung

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã

106 Lưu Ngọc Chín
Ông Lưu Ngọc Chín

Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB xã

107 Nguyễn Thị Bích Hiệp
Bà Nguyễn Thị Bích Hiệp

Chức vụ: Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

108 Nguyễn Văn Sơn
Ông Nguyễn Văn Sơn

Chức vụ: Tư pháp - Hộ tịch

109 Trần Thị Hòa
Bà Trần Thị Hòa

Chức vụ: Tư pháp - Hộ tịch

110 Nguyễn Thị Thùy Trinh
Bà Nguyễn Thị Thùy Trinh

Chức vụ: Văn hóa - Xã hội

111 Nguyễn Bá Đông
Ông Nguyễn Bá Đông

Chức vụ: Văn hóa - Thông tin

112 Nguyễn Thanh Sơn
Ông Nguyễn Thanh Sơn

Chức vụ: Tài chính - kế toán

113 Ngô Thị Bích Trâm
Bà Ngô Thị Bích Trâm

Chức vụ: Tài chính - kế toán

114 Hồ Thị Thanh Huệ
Bà Hồ Thị Thanh Huệ

Chức vụ: Gia đình và Trẻ em

115 Nguyễn Thị Thanh
Bà Nguyễn Thị Thanh

Chức vụ: Văn phòng - Thống kê

116 Nguyễn Thành Quốc
Ông Nguyễn Thành Quốc

Chức vụ: Văn phòng - Thống kê

117 Hồ Đức Khanh
Ông Hồ Đức Khanh

Chức vụ: Địa chính - Môi trường

118 Phan Kim Hải Triều
Bà Phan Kim Hải Triều

Chức vụ: Cán bộ Nông thôn mới

119 UBND xã Quế Lộc
Ông UBND xã Quế Lộc

Chức vụ: Điện thoại cố định

120 Hồ Chánh Lập
Ông Hồ Chánh Lập

Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã