Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
81 Trần Minh Phước
Ông Trần Minh Phước

Chức vụ: Công chức TP-HT

82 Nguyễn Đình Tài
Ông Nguyễn Đình Tài

Chức vụ: Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã

83 Hồ Nghĩa
Ông Hồ Nghĩa

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã

84 Nguyễn Văn Thắng
Ông Nguyễn Văn Thắng

Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB xã

85 Tào Thị Tố Tâm
Bà Tào Thị Tố Tâm

Chức vụ: Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

86 Nguyễn Văn Hải
Ông Nguyễn Văn Hải

Chức vụ: Công chức VP-TK

87 Nguyễn Văn Công
Ông Nguyễn Văn Công

Chức vụ: Tư pháp - Hộ tịch

88 Nguyễn Thị Kiều Sa
Bà Nguyễn Thị Kiều Sa

Chức vụ: Cán bộ LĐTB&XH

89 Hồ Xuân Vương
Ông Hồ Xuân Vương

Chức vụ: Cán bộ VH-TDTT-ĐTT

90 Nguyễn Thị Hà
Bà Nguyễn Thị Hà

Chức vụ: Tài chính - kế toán

91 Nguyễn Văn Đà
Ông Nguyễn Văn Đà

Chức vụ: Địa chính - xây dựng

92 Nguyễn Thị Kim Hải
Bà Nguyễn Thị Kim Hải

Chức vụ: Tuyên giáo-Dân vận

93 Võ Thị Hoài Như
Bà Võ Thị Hoài Như

Chức vụ: VP. Đảng ủy

94 Trần Duy
Ông Trần Duy

Chức vụ: Địa chính-XD-NTM

95 Trần Văn Sang
Ông Trần Văn Sang

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

96 Trần Văn Chung
Ông Trần Văn Chung

Chức vụ: PCT UBND xã

97 Nguyễn Thành Vinh
Ông Nguyễn Thành Vinh

Chức vụ: PCT HĐND xã

98 Lê Thanh Luận
Ông Lê Thanh Luận

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ xã

99 Tạ Đình Phong
Ông Tạ Đình Phong

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ

100 Phạm Tuấn Linh
Ông Phạm Tuấn Linh

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN xã