Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
61 Đỗ Đình Long
Ông Đỗ Đình Long

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

62 Nguyễn Thị Thanh Thảo
Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo

Chức vụ: Chuyên viên

63 Mai Văn  Bảy
Ông Mai Văn Bảy

Chức vụ: Trưởng phòng

64 Trần Phương
Ông Trần Phương

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

65 Nguyễn Chí  Thanh
Ông Nguyễn Chí Thanh

Chức vụ: Trưởng phòng

66 Trần Mạnh  Sỹ
Ông Trần Mạnh Sỹ

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

67 Nguyễn Thị Bích Phượng
Bà Nguyễn Thị Bích Phượng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

68 Nguyễn Thị Thuật
Bà Nguyễn Thị Thuật

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

69 Nguyễn  Ngọc
Ông Nguyễn Ngọc

Chức vụ: Trưởng phòng

70 Phan  Đường
Ông Phan Đường

Chức vụ: Trưởng phòng

71 Phan Hà  Thu
Ông Phan Hà Thu

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

72 Nguyễn Thanh  Anh
Ông Nguyễn Thanh Anh

Chức vụ: Trưởng phòng

73 Nguyễn Thị Thành
Bà Nguyễn Thị Thành

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

74 Nguyễn Văn Nghi
Ông Nguyễn Văn Nghi

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã

75 Phan Quang  Trung
Ông Phan Quang Trung

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

76 Trần Thị Ân
Bà Trần Thị Ân

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

77 Nguyễn Hồng Danh
Ông Nguyễn Hồng Danh

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

78 Nguyễn Văn  Bông
Ông Nguyễn Văn Bông

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

79 Lê Khắc  Lịnh
Ông Lê Khắc Lịnh

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN xã

80 Trần Thị Bé Nhi
Bà Trần Thị Bé Nhi

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã