Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
41 Đặng Thị Hải Yến
Bà Đặng Thị Hải Yến

Chức vụ: CC VP-TK

42 Phạm Thị Kiều Oanh
Bà Phạm Thị Kiều Oanh

Chức vụ: CC.VP-TK

43 Trần Thị Minh Hằng
Bà Trần Thị Minh Hằng

Chức vụ: CC VHXH

44 Phan Thanh Xuyên
Ông Phan Thanh Xuyên

Chức vụ: CC VHXH

45 Đỗ Thị Yến
Bà Đỗ Thị Yến

Chức vụ: CC Tài chính - kế toán

46 Lương Quang Sáu
Ông Lương Quang Sáu

Chức vụ: CC.ĐC-NN-XD

47 Nguyễn Thị Dung
Bà Nguyễn Thị Dung

Chức vụ: CC Văn phòng - Thống kê

48 Nguyễn Đức Anh
Ông Nguyễn Đức Anh

Chức vụ: Trưởng phòng

49 Trần Văn Đa
Ông Trần Văn Đa

Chức vụ: Phó trưởng phòng

50 Uông Văn Hải
Ông Uông Văn Hải

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

51 Võ Thị Hoàng Ly
Bà Võ Thị Hoàng Ly

Chức vụ: Chuyên viên Kế toán

52 Trần Văn Hồng
Ông Trần Văn Hồng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng (Phụ trách)

53 Phan Thị Bích Phượng
Bà Phan Thị Bích Phượng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

54 Trần Phước Ân
Ông Trần Phước Ân

Chức vụ: Trưởng phòng

55 Nguyễn Văn Hai
Ông Nguyễn Văn Hai

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

56 Trần Thị Thu Hà
Bà Trần Thị Thu Hà

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

57 Trần Thiện Thắng
Ông Trần Thiện Thắng

Chức vụ: Trưởng phòng

58 Đỗ Đình Long
Ông Đỗ Đình Long

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

59 Nguyễn Thị Thanh Thảo
Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo

Chức vụ: Chuyên viên

60 Mai Văn Bảy
Ông Mai Văn Bảy

Chức vụ: Trưởng phòng