Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
21 Tô Văn Hoàng
Ông Tô Văn Hoàng

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN xã

22 Trương Văn Nhanh
Ông Trương Văn Nhanh

Chức vụ: CC. TP-HT

23 Nguyễn Anh Tuấn
Ông Nguyễn Anh Tuấn

Chức vụ: Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã

24 Tô Văn Nghị
Ông Tô Văn Nghị

Chức vụ: CC. VH-XH

25 Nguyễn Văn Quốc
Ông Nguyễn Văn Quốc

Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB xã

26 Nguyễn Thị Lục
Bà Nguyễn Thị Lục

Chức vụ: Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

27 Phạm Thế Cường
Ông Phạm Thế Cường

Chức vụ: Tư pháp - Hộ tịch

28 Nguyễn Đình Nghiệp
Ông Nguyễn Đình Nghiệp

Chức vụ: Tư pháp - Hộ tịch

29 Trương Thị Thanh Thuỷ
Bà Trương Thị Thanh Thuỷ

Chức vụ: Văn hóa - Xã hội

30 Trần Thị Kim Liên
Bà Trần Thị Kim Liên

Chức vụ: Tài chính - kế toán

31 Đặng Thị Hoa
Bà Đặng Thị Hoa

Chức vụ: Tài chính - kế toán

32 Nguyễn Tiến Yến
Ông Nguyễn Tiến Yến

Chức vụ: Địa chính - xây dựng

33 Hồ Thị Diễm Phúc
Bà Hồ Thị Diễm Phúc

Chức vụ: PCT.HND

34 Nguyễn Thị Nga
Bà Nguyễn Thị Nga

Chức vụ: Văn phòng - Thống kê

35 Nguyễn Thị Nại
Bà Nguyễn Thị Nại

Chức vụ: Văn phòng - Thống kê

36 Võ Ngọc Ca
Ông Võ Ngọc Ca

Chức vụ: CC.ĐC-NN-XD

37 Bùi Thị Dương
Bà Bùi Thị Dương

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã

38 Mai Hoàng Anh
Ông Mai Hoàng Anh

Chức vụ: Phó Công an xã

39 Nguyễn Tiến Sỹ
Ông Nguyễn Tiến Sỹ

Chức vụ: Chỉ huy phó BCH Quân sự xã

40 Trần Thế
Ông Trần Thế

Chức vụ: CC TP-HT