Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
21 UBND xã Quế Ninh
Ông UBND xã Quế Ninh

Chức vụ: Điện thoại cố định

22 Lê Anh Tuấn
Ông Lê Anh Tuấn

Chức vụ: PCT UBND xã

23 Nguyễn Tiến Phi
Ông Nguyễn Tiến Phi

Chức vụ: CC. TP-HT

24 Tô Văn Hoàng
Ông Tô Văn Hoàng

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN xã

25 Trương Văn Nhanh
Ông Trương Văn Nhanh

Chức vụ: CC. TP-HT

26 Nguyễn Anh Tuấn
Ông Nguyễn Anh Tuấn

Chức vụ: Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã

27 Tô Văn Nghị
Ông Tô Văn Nghị

Chức vụ: CC. VH-XH

28 Nguyễn Văn Quốc
Ông Nguyễn Văn Quốc

Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB xã

29 Nguyễn Thị Lục
Bà Nguyễn Thị Lục

Chức vụ: Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

30 Phạm Thế Cường
Ông Phạm Thế Cường

Chức vụ: Tư pháp - Hộ tịch

31 Nguyễn Đình Nghiệp
Ông Nguyễn Đình Nghiệp

Chức vụ: Tư pháp - Hộ tịch

32 Trương Thị Thanh Thuỷ
Bà Trương Thị Thanh Thuỷ

Chức vụ: Văn hóa - Xã hội

33 Trần Thị Kim Liên
Bà Trần Thị Kim Liên

Chức vụ: Tài chính - kế toán

34 Đặng Thị Hoa
Bà Đặng Thị Hoa

Chức vụ: Tài chính - kế toán

35 Nguyễn Tiến Yến
Ông Nguyễn Tiến Yến

Chức vụ: Địa chính - xây dựng

36 Hồ Thị Diễm Phúc
Bà Hồ Thị Diễm Phúc

Chức vụ: PCT.HND

37 Nguyễn Thị Nga
Bà Nguyễn Thị Nga

Chức vụ: Văn phòng - Thống kê

38 Nguyễn Thị Nại
Bà Nguyễn Thị Nại

Chức vụ: Văn phòng - Thống kê

39 Võ Ngọc Ca
Ông Võ Ngọc Ca

Chức vụ: CC.ĐC-NN-XD

40 Bùi Thị Dương
Bà Bùi Thị Dương

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã